Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

L.Petraitienė dažė istorinį kuršių karo laivą

L.Petraitienė dažė istorinį kuršių karo laivą

Klaipėdos demokratinės moterų kolegijos narės su Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nare, socialdemokrate Lilija Petraitiene priekyje penktadienio pavakarę atlikto istorinę misiją – moterys prisidėjo prie pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je at­kuriamo vi­kin­gų lai­ko­tar­pio (VIII-XI a.) kur­šių ka­ro lai­vo – dra­ka­ro dažymo.

Pirmą kartą atvirai, po atviru dangumi, statomą laivą gali išvysti visi vaikštantys po Kruizinių laivų terminalą – procesas vyksta Pa­ulio Lin­de­nau elin­ge, tad ir eiliniai praeiviai tapo moterų kolegijos narių akcijos liudytojais.

DIA_0561Pradėta nuo trumpos laivo sumanymo istorijos. Idėjos autorius, laivadirbys Vytautas Pašinskas pasakojo išnagrinėjęs vi­są eiliniam žmogui prie­ina­mą li­te­ra­tū­rą, vaiz­di­nę me­džia­gą apie se­no­vi­nius vi­kin­gų pe­rio­do lai­vus, plau­kio­ju­sius nuo Šiau­rės iki Bal­to­sios jū­ros. Ty­ri­nėta ir skan­di­na­vų mi­to­lo­gi­ja, sa­gos. Nu­tarta pa­gal tai, ką pa­vy­ko ras­ti, ir pa­gal lo­gi­nius spė­ji­mus pa­mė­gin­ti at­kur­ti to­kį lai­vą, ku­riuo gal­būt plau­kio­jo kur­šiai. Du treč­da­liai lai­vo iš­vaiz­dos pa­im­ta iš skan­di­na­vų, da­nų vi­kin­gų lai­vų pa­vyz­džių, nes net ne­abe­jo­ja­ma, kad kur­šiai plau­kio­jo be­veik iden­tiš­kais lai­vais. Pri­dė­ta ir mū­siš­kų ele­men­tų, pa­vyz­džiui, pa­darytas plokš­tes­nis dug­nas, pri­tai­ky­tas prie Kur­šių ma­rių gy­lio.

Tikimasi, kad lai­vas taps puikia edu­ka­ci­ne prie­mo­ne bei rep­re­zen­tuo­s Lie­tu­vą, kaip se­nų gar­bin­gų jū­ri­nių tra­di­ci­jų vals­ty­bę. Ki­ta vertus, anot sumanytojų, tai duo­klė pa­slap­tin­gam mū­sų bal­tų vi­kin­gų, kur­šių auk­so am­žiui. Laivu planuojama apiplaukti Baltijos jūrą ir jį pristatyti įvairių valstybių gyventojams. Drakaru jau susidomėjo filmų kūrėjai.

DIA_0626Laivą statantys entuziastai laukia kuo daugiau pagalbininkų – prisidėti prie laivo kūrimo leidžiama visiems norintiems, neprofesionalams. Drakaras statomas iš lėšų gautų pagal projektus (apie 500 tūkst.litų) bei rėmėjų skirtų pinigų.

L.Petraitienė buvo sužavėta būsimo laivo statyba bei žadėjo prisidėti prie drakaro statybos ne tik jį dažydama.

LSDP Klaipėda info
 
Dianos Jagelaitės-Čeginskienės nuotr.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *