Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Įstatai

BENDROJI DALIS 

1. LSDP Klaipėdos miesto skyrius yra savivaldybės teritorijoje veikiantis struktūrinis LSDP padalinys, turintis savo įstatus, buveinę ir  antspaudą. Skyriaus buveinės adresas – Herkaus Manto g. 40a, Klaipėda. Skyrius nėra juridinis asmuo. LSDP atsako už skyriaus prievoles. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gali būti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.

2. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, aukštesnių LSDP organų nutarimais.

3. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

3.1. Atstovauti LSDP Klaipėdos miesto savivaldybėje, įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.

3.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.

3.3. Dalyvauti LR Prezidento, Europos Parlamento, LR Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimų kampanijose.

3.4. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą.

3.5. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, panaudojant žiniasklaidą, partijos informacinio centro medžiagą.

3.6. Rengti socialdemokratų kultūrinius bei visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.

3.7. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.

4. LSDP Klaipėdos miesto skyrius savo politines nuostatas ir programinius tikslus įgyvendina per savo atstovus savivaldybės taryboje bei savivaldybės administracijoje.

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

5. Skyrius tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį, remdamasi LSDP prezidiumo patvirtinta instrukcija, patikslina partijos narių įskaitą.

6. Skyriuje, jungiančiame daugiau kaip 400 narių, skyriaus konferencijos sprendimu galima įkurti ne mažesnius kaip 100 narių turinčius poskyrius. Registruojant poskyrius būtina skyriaus tarybai pateikti dokumentus apie grupės (grupių) atitikimą Statute numatytoms teritorinio principo nuostatoms. Poskyrių struktūrą, veikimo teritoriją ir funkcijas nustato skyriaus konferencija.

7. Skyrių sudaro partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu, atskirais atvejais grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Grupes tikslinga sudaryti rinkimų apylinkių ir seniūnaičių veiklos teritorijose. LR Seimo rinkimų apygardose, kur yra keletas partijos grupių, jų veiklai koordinuoti skyriaus taryba (prezidiumas) gali sudaryti koordinacinę tarybą. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba.

7.1. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per tris mėnesius. Jame svarstomi aktualiausi partijos veiklos ir visuomenės gyvenimo klausimai, priimami nutarimai. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas, jo pavaduotojas ir iždininkas. Skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojas bei atsakingasis sekretorius vienu metu negali būti ir grupės pirmininku.

7.2. Partijos grupė priima į partiją naujus narius, ir teikia priėmimą tvirtinti skyriaus tarybai (prezidiumui). Partijos grupė numato savo veiklos kryptis, veda savo veiklos apskaitos žurnalą, atlieka kitus skyriuje numatytus darbus. Grupė dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir siūlo skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems LR Seimo ir savivaldybės tarybos nariams jų veikloje.

7.3. Partijos nariai dalyvauja partijos grupių veikloje. Partijos narys grupę gali pasirinkti pagal gyvenamąją arba partinės veiklos vietą, taip pat gali rinktis grupę, kuri sudaryta profesiniu pagrindu.

7.4. Partijos grupės pirmininkas (pavaduotojas) ir iždininkas su kiekvienu partijos nariu, aptaria jo galimybes dalyvauti partijos veikloje ir prireikus suteikia reikiamą organizacinę paramą.

8. Aukščiausias skyriaus organas yra delegatų konferencija. Skyriaus taryba konferenciją šaukia ne rečiau kaip kartą per metus. Konferenciją šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau 1/3 skyriaus narių. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos patvirtintą vienodą atstovavimo normą. Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai delegatais į konferenciją renkami virš atstovavimo normos.

9. Skyriaus konferencija:

9.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus.

9.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į LR Seimo, Europos Parlamento narius ir kandidatą į LR Prezidentus.

9.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.

9.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.

9.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Šių komisijų nariai negali būti renkami į skyriaus tarybą. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Skyriaus pirmininkui būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Skyriaus pirmininko teikimu konferencija  renka jo pavaduotojus Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki konferencijos skyriaus taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

9.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP vadovaujančius organus.

9.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

10. Skyriaus tarybos narių skaičių ir struktūrą nustato konferencija. Skyriaus tarybos narių skaičius nekinta visą kadencijos laiką. Vienos lyties atstovų skaičius taryboje negali viršyti 60%.

10.1. Į skyriaus tarybą virš atstovavimo normos įeina:

skyriaus pirmininkas,

konferencijoje išrinkti pirmininko pavaduotojai,

į LR Seimą išrinkti skyriaus nariai,

į savivaldybės tarybą išrinkti skyriaus nariai,

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas,

 Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Klaipėdos klubo pirmininkė.

11. LSDP skyriaus taryba:

11.1. Skyriaus tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą 3 mėnesius.

11.2. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, prireikus gali iš tarybos narių rinkti prezidiumą. Kiekvienas prezidiumo narys yra atsakingas už konkrečią partijos skyriaus veiklos sritį. Atsakingasis sekretorius kuruoja partijos organizacinius klausimus, o iždininkas renka nario mokestį ir vykdo finansų apskaitą.

11.2. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja konferencijų, aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą.

11.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų komisijas.

11.4. Tvirtina darbo planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.

11.5. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

11.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

11.7. Aptaria partijos kandidatus į savivaldybės merus, merų pavaduotojus ir administracijos direktorius ir jų pavaduotojus. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybių tarybose sudarymo.

12. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

13. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per  pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus pirmininkui ir tarybai (prezidiumui). Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

14. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

15. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl visų lygių ataskaitinių rinkiminių susirikimų (konferencijų) pravedimo, suvažiavimo sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

16. Skyriaus tarybos prezidiumas

16.1. Paveda skyriaus sekretoriatui tvarkyti partijos narių įskaitą.

16.2. Priima į partiją naujus narius arba tvirtina grupių nutarimus dėl naujų narių priėmimo.

16.3. Svarsto pareiškimus dėl išstojimo iš LSDP bei narystės sustabdymo partijoje.

16.4. Prižiūri, kaip vykdoma skyriaus pajamų ir išlaidų sąmata.

16.5. Sudaro skyriaus tarybos sekretoriatą, tvirtina darbuotojų pareigybines funkcijas ir nustato jiems atlyginimus.

16.6. Rengia skyriaus darbo planus.

16.7. Analizuoja partijos grupių veiklą, teikia joms metodinę bei praktinę paramą.

16.8. Analizuoja miesto gyvenimo problemas, teikia paramą savivaldybės tarybos nariams.

16.9. Teikia tvirtinti tarybai LSDP atstovus į rinkimų ir referendumų komisijas.

16.10. Prezidiumo posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė prezidiumo narių.

17. Partijos veikla savivaldybės taryboje

17.1. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

17.2. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus tarybos bendri posėdžiai.

17.3. Į Savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos LSDP frakcijos veikloje bei savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.

17.4. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo LSDP ir partijos skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

18. Ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis partijomis, politinėmis, visuomeninėmis bei profesinėmis organizacijomis:

18.1. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

18.2. Partijos skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

19. Skyriaus lėšos, nario mokestis ir turtas:

19.1. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

19.2. Skyriaus lėšos, tarybai (prezidiumui) pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai (prezidiumui), informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

19.3. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.

19.4. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip l proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.

19.5. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

19.6. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai (prezidiumui) nutarus, moka ne mažesnį kaip 1 Lt mokestį per mėnesį. LSDP skyriaus iždininkas sudaro atleistų nuo nario mokesčio mokėjimo partijos narių sąrašus, nurodydamas atleidimo priežastis.

19.7. LSDP nario mokestis mokamas skyriuje ir partijos grupėse LSDP Statute numatyta tvarka ir paskirstomas taip: 25 proc. skyriaus nario mokesčio pervedama LSDP tarybai, 25 % skiriama grupėms ir 50% lieka skyriui.

19.8. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis reguliariai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

Patvirtinta LSDP Klaipėdos miesto skyriaus konferencijos nutarimu

2013 m. kovo 23 d.

Download (DOC, 58KB)