Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Skyriaus tarybos ataskaita, 2010 04 29

Čia pateikiama LSDP Klaipėdos miesto skyriaus tarybos ataskaita už 2009 02 07 – 2010 04 29 laikotarpį. 2010 balandžio 29 dieną vykusioje LSDP Klaipėdos skyriaus metinėje ataskaitinė konferencijoje delegatų vertinimui ją pristatė skyriaus pirmininkas Sigitas DOBILINSKAS.

“Gerbiamieji konferencijos delegatai ir svečiai, mieli bičiuliai.

LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos 2009 metų veiklos ataskaitą pateiksiu, remdamasis mūsų skyriaus tarybos patvirtintu “Tarybos, prezidiumo ir rinkimų štabo darbo planu 2009 metams” (2009 04 09 LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos nutarimu patvirtintas).

Praėjo metai po LSDP Klaipėdos skyriaus ataskaitinės – rinkiminės konferencijos, kurioje buvo išrinkta skyriaus vadovybė ir taryba, etikos ir procedūrų bei finansų komisijos, aptarti skyriaus veiklos rezultatai, veiklos gairės, kandidatai į Europarlamentą.
APIE SKYRIAUS TARYBĄ

Pastaroji LSDP Klaipėdos skyriaus taryba buvo išrinkta ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje pagal patvirtintą formavimo principą: į tarybos sudėtį įeina skyriaus pirmininkas, LSDP Seimo narė, LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje nariai, partinių grupių pirmininkai ir, siekiant išlaikyti atstovavimo proporcingumą, iš skaitlingų grupių nuo 20 partinės grupės narių į tarybą deleguojamas papildomai vienas narys.

2009 vasario 7d. LSDP Klaipėdos skyriaus ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje į LSDP Klaipėdos skyriaus tarybą buvo išrinktas 31 narys:

– Valdemaras ANUŽIS;

– Antanas BUČINSKAS;

– Alfonsas BIČKUS;

– Vytautas ČEPAS;

– Sigitas DOBILINSKAS;

– Danguolė DRUNGILIENĖ;

– Tatjana DIRKSTIENĖ;

– Domininkas FARTUŠKEVIČIUS;

– Violeta GEMBUTIENĖ;

– Valentinas GREIČIŪNAS;

– Asta KMITIENĖ;

– Vaidas KAMINSKAS;

– Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS;

– Rimantas KISERAUSKAS;

– Svetlana LAPICKAJA;

– Marius LYGNUGARIS;

– Ramūnas MACIUS;

– Aldutė MENIAKINA;

– Antanas MILINIS;

– Elmaras MILAŠEVIČIUS;

– Lilija PETRAITIENĖ;

– Kęstutis PIEŽAS;

– Žilvinas PIKELIS;

– Vytautas RINKEVIČIUS;

– Juozas RUPŠLAUKIS;

– Alfonsas RUŠINSKIS;

– Irena ŠIAULIENĖ;

– Jonas TAUTKUS;

– Milda URBONAVIČIENĖ;

– Albertas ZULONAS;

– Vytautas ZIGMANTAS.

Konferencijoje slaptu balsavimu buvo išrinktas skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai: pirmininku – Sigitas DOBILINSKAS, pavaduotojais (pirmininko teikimu) – Danguolė DRUNGILIENĖ, Alfonsas BIČKUS ir Lilija PETRAITIENĖ.

Tarybos sprendimu iš jos narių tarpo buvo sudarytas 11 narių prezidiumas: pirmininkas – Sigitas DOBILINSKAS, pirmininko pavaduotojai – Danguolė DRUNGILIENĖ, Alfonsas BIČKUS ir Lilija PETRAITIENĖ, iždininkė – Violeta GEMBUTIENĖ, atsakingoji sekretorė – Asta KMITIENĖ; kiti prezidiumo nariai – Valdemaras ANUŽIS, Valentinas GREIČIŪNAS, Vytautas ČEPAS, Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS, Elmaras MILAŠEVIČIUS.
LSDP KLAIPĖDOS SKYRIUS

2010 sausio 1d. LSDP Klaipėdos skyriaus įskaitoje buvo 482 nariai. Jų tarpe moterų 189, 269 nariai turi aukštąjį išsilavinimą . Narių skaičius per metus padidėjo – 55 nariais.

2009 metais buvo priimti 83 nauji nariai, iš jų 28 – moterys ir 35 – jaunimas iki 30 metų; sumažėjo skyriaus narių skaičius – 28 nariais; t.y. išbraukta pagal LSDP Statuto 17 strp. – (daugiau kaip metus laiko nedalyvaujantys partijos veikloje ir nemokantys nario mokesčio) – 16 narių; 11 – narių išstojo asmeniniu prašymu; 1 – mirė.

2010 balandžio 29d. LSDP Klaipėdos miesto skyriaus įskaitoje – 548 nariai, t.sk. moterų – 221, 292 nariai turi aukštąjį išsilavinimą.

Per keturis 2010 metų mėnesius narių skaičius išaugo 66 bičiuliais. Tame skaičiuje – priimti 78 nauji nariai, t.sk. – moterų – 32 ir jaunimo iki 30 metų – 22 nariai; 8 nariai buvo išbraukti iš LSDP sąrašo pagal LSDP statuto 17 strp. ( daugiau kaip metus laiko nedalyvaujantys partijos veikloje ir nemokantys nario mokesčio), 4 – nariai išstojo ir 1 – mirė.

Skyriaus narių apskaita tvarkoma laikantis LSDP nuostatų. Kiekvienas narys yra užpildęs įskaitos kortelę, pagal patvirtintą formą sudarytas bendras visų narių alfabetinis sąrašas ir atskiri narių sąrašai pagal partines grupes.
LSDP KLAIPĖDOS SKYRIAUS PARTINĖS GRUPĖS

Skyriaus struktūrinis pagrindas – partinės grupės. Šiuo metu skyriuje jų – 13. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įregistruotos 4 naujos partinės grupės.
Keturios partinės grupės veikia teritoriniu principu – LR Seimo rinkimų apygardų pagrindu:

1. DANĖS / pirmininkas Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS.

2. BALTIJOS / pirmininkas Vladas STONKUS.

3. PAJŪRIO / pirmininkas Alfonsas RUŠINSKIS.

4. MARIŲ / pirmininkas Albertas ZULONAS.
Profesiniu pagrindu ar nepriskyrusios konkrečiai apygardai:

5. POLITĖJOS / pirmininkas Vytautas ZIGMANTAS.

6. SANTARVĖS / pirmininkė Lidija OKUNEVA.

7. DRAUDIMO DARBUOTOJŲ / pirmininkas Domininkas FARTUŠKEVIČIUS.

8. CENTRO / pirmininkas Arūnas MARČAUSKAS

9. ŽUVĖDROS / pirmininkas Kęstutis PIEŽAS.

10. ŠVYTURIO / pirmininkas Valdemaras ANUŽIS

11. AVANGARDO / pirmininkas Andrius ŠLEPAVIČIUS

12. JŪROS / pirmininkas Žilvinas PIKELIS

13. BIČIULIŲ / pirmininkas Rimantas KISERAUSKAS

Skyriaus partinės grupės dirba savarankiškai. Jos skiriasi narių skaičiumi, partine drausme, susiformavusiomis ar besiformuojančiomis savo veiklos tradicijomis.

Per ataskaitinį laikotarpį pakito partinių grupių narių skaičius, partinė drausmė (kaip vienas iš pagrindinių kriterijų – nario mokesčio mokėjimas) ir aktyvumas.

LSDP Klaipėdos skyriaus DANĖS grupė, buvusi gausiausia ir aktyviausia, užleido lyderio pozicijas. Per ataskaitinį laikotarpį jos narių skaičius sumažėjo nuo 117 iki 80.

Gausiausia ir, bene, aktyviausia – BALTIJOS partinė grupė. Jos narių skaičius per ataskaitinį laikotarpį išaugo nuo 118 iki 130.

Per ataskaitinį laikotarpį į BALTIJOS grupę įstojo 18 naujų narių, 6 nariai buvo išbraukti pagal LSDP Statuto 17 straipsnį. Grupės nariai drausmingai moka nario mokestį, aktyviai dalyvauja visuose partijos renginiuose ir akcijose. Šios grupės nariai aktyviai dirbo LR Prezidento ir Europarlamento rinkiminėse kampanijose, jie sudaro miesto rinkiminių apylinkių komisijose dirbančių narių pagrindą ir dirba be išimties visų apygardų rinkiminėse komisijose pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais bei eiliniais nariais.

Į lyderio pozicijas išsiveržė ir naujai įsisteigusi ŠVYTURIO partinė grupė. Ji – antra pagal narių skaičių – vienija 109 bičiulius.

ŠVYTURIO grupė šiais metais organizavo Klaipėdos mieste tarppartinį krepšinio turnyrą. Šios grupės nariai sudarė ir komandos, žaidusios už LSDP, branduolį. Pakviesti dalyvauti turnyre buvo visų partijų Klaipėdos miesto skyriai, nedalyvavo tik TS – konservatoriai ir liberalcentristai . Du mėnesius virė krepšinio aistros, turnyro nugalėtoja tapo ŽEMAIČIŲ PARTIJA. Mūsų komanda užėmė antrą vietą. Noriu padėkoti šio turnyro organizatoriams ir žaidėjams. Tai buvo tikrai šauni skyriaus reklaminė akcija, nukreipta į išorę.

Norisi palinkėti, kad ŠVYTURIO grupė išlaikytų savo narius ir aktyvumą.

Aktyvi ir jaunatviška LSDP Klaipėdos skyriaus AVANGARDO partinė grupė – išauginusi narių skaičių nuo 5 iki 35. Grupės narių amžius nuo 18 iki 33 metų. Jos nariai – pagrindiniai visų mūsų akcijų ir renginių, vykstančių mieste, dalyviai ir organizatoriai.

Kita grupė, išaugusi nuo 3 narių iki 19 narių, – JŪROS partinė grupė. Grupės nariai labai aktyviai talkino LSDP sąskrydžio ūkiniuose darbuose.

Aktyvi ir PAJŪRIO partinė grupė – 37 nariai. Šios grupės nariai – Alfonsas RUŠINSKIS, Rimvydas JUODVIRŠIS, Jonas TAUTKUS, Juozas SINKEVIČIUS, Vytautas KASPARAITIS – nepamainomi talkininkai respublikinio mūsų partijos sąskrydžio renginiuose.

Pagal naujų narių priėmimą galima išskirti ir LSDP Klaipėdos skyriaus POLITĖJOS partinę grupę. Per ataskaitinį laikotarpį buvo priimta 11 naujų narių.
LSDP KLAIPĖDOS SKYRIAUS TARYBOS IR PREZIDIUMO POSĖDŽIAI, KONFERENCIJOS IR RENGINIAI

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 8 tarybos ir 14 prezidiumo posėdžių, 2 skyriaus konferencijos.

Pagrindiniai LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdžiuose svarstyti klausimai:

– pasirengimas LR Prezidento ir Europarlamento rinkimams;

– parašų rinkimas už mūsų kandidatą į prezidentus Algirdą BUTKEVIČIŲ;

– rinkimų štabo formavimas, rinkimų štabo ir skyriaus darbo plano svarstymas ir tvirtinimas, rinkiminių akcijų ir renginių strategavimas;

– LR Prezidento ir Europarlamento rinkimų rezultatų aptarimas;

– naujų narių priėmimas;

– partinių grupių veiklos aktyvinimas ir nario mokesčio mokėjimas;

– Kovo 8-osios akcijos organizavimas, Gegužės 1-os paminėjimo- eisenos organizavimas, dalyvavimas pavasarinėje akcijoje DAROM, pasirengimo LSDP respublikiniam sąskrydžiui organizaciniai klausimai.

Ypatingas dėmesys ir tarybos, ir prezidiumo posėdžiuose buvo skiriamas LSDP frakcijos Klaipėdos savivaldybės taryboje ir deleguoto administracijos direktoriaus veiklai.

Per ataskaitinį laikotarpį buvo organizuotos dvi konferencijos. Sekdami anksčiau rengtų mokslinių-praktinių konferencijų tradicijomis 2009 balandžio 25d. organizavome konferenciją KRIZĖ SOCIALDEMOKRATŲ AKIMIS. Pagrindiniai renginio organizatoriai – LSDP Klaipėdos skyriaus bičiuliai – dr.Vytautas ČEPAS ir profesorius Vaidutis LAURĖNAS.

Buvo perskaityti tikrai įdomūs akademiniai pranešimai. Konferencijoje pranešimus skaitė LR prezidentas, LSDP garbės pirmininkas A.BRAZAUSKAS, LSDP pirmininkas A.BUTKEVIČIUS, LSDP Klaipėdos skyriaus prezidiumo narys V.ČEPAS, KU profesorius V.LAURĖNAS, LSDP pirmininko pavaduotojas J.OLEKAS.

Apie konferenciją buvo publikacijos ir miesto dienraščiuose KLAIPĖDA bei VAKARŲ EKPRESAS.

2009 10 16 kartu su LSDP sekretoriatu organizavome Klaipėdos apskrities LSDP skyrių aktyvo seminarą – konferenciją, kurioje gausiai dalyvavo mūsų skyriaus aktyvas, Klaipėdos apskrities skyrių bičiuliai. Labai įdomų ir turiningą pranešimą parengė mūsų skyriaus bičiulis KU profesorius Vaidutis LAURĖNAS.

Stengiamės laikytis tradicijos, kad prieš kiekvieną renginį yra pagerbiami mūsų jubiliatai – jiems įteikiamos gėlių puokštės, padėkos raštai, o naujai įstojusiems nariams įteikiame narių bilietus, ženkliukus ir tradicinę socialdemokratų gėlę – rožę.

Šauni ir kasmetinė mūsų skyriaus tradicija – Naujametinė vakaronė, kurią šį kartą organizavome savo jėgomis, įtraukdami grupių aktyvą. Renginys yra populiarius ir laukiamas, į kurį bičiuliai renkasi su šeimos nariais.

Praėjusiais metais mūsų skyrius ŽUVĖDROS poilsiavietėje organizavo jau penktąjį respublikinį LSDP sąskrydį. Visos respublikos socialdemokratai laukia šios šventės ir pilnais autobusais suvažiuoja į pajūrį. Čia tris dienas verda sportinės aistros, skamba muzika ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Mūsų skyriaus nariams tai pats darbymetis – mūsų rūpestis, kad sąskrydis praeitų sklandžiai, visų nuotaika būtų gera, kad darniai dirbtų visos tarnybos ir tvyrotų bičiuliško bendravimo šiluma.

Tad noriu padėkoti visiems (išvardinti visų net nebandysiu – sąrašas būtų labai ilgas), kurie nuoširdžiai talkina sąskrydžiui – ūkinio aprūpinimo, tvarkos ir dalyvių saugumo darbuose, rengia ir rūpinasi turininga sąskrydžio kultūrine programa, organizuoja sportines varžybas, sprendžia įvairius organizacinius klausimus. Visų mūsų bendrų pastangų rezultatas ir lemia sąskrydžio sėkmę. Šiemet ir vėl triūsime.

LSDP Klaipėdos skyriaus darbo plane buvo akcentuojamas dėmesys akcijoms Klaipėdos mieste, formuojant skyriaus įvaizdį ir siekiant, kad partija būtų matoma mieste.

Tradiciškai LSDP Klaipėdos skyrius tęsia įvairias pradėtas akcijas mieste. Kelinti metai iš eilės mes, kartu su visos respublikos socialdemokratais, vykdome Kalėdinę Gerumo akciją „Šilumos ir ramybės visiems“. Praėjusių metų pabaigoje mūsų skyriaus partinės grupės vėl paruošė kalėdines dovanas – dovanų čekius maisto produktams ir aplankė namuose neįgalius, vienišus ir socialiai remtinus klaipėdiečius. Šią akciją jau treji metai darome kartu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos miesto draugija. Aktyviai ir labai nuoširdžiai, be raginimo šioje akcijoje dalyvauja visų grupių pirmininkai, grupių aktyvas.

BALTIJOS grupė šiemet ėmėsi globoti neįgaliųjų sporto klubą “Pamarys“, dovanų įteikė – piniginę perlaidą.

AVANGARDO partinė grupė tradiciškai lanko ir globoja Klaipėdos sutrikusio intelekto kūdikių namus ir dovanojo medikamentų už 1 500 litų.

Šioje akcijoje aktyviai dalyvauja ir LR Seimo narė Irena ŠIAULIENĖ. Ji, kartu su Vokietijos labdaros organizacijos „Hanza – draugystės vartai“ atstovais, aplankė visus Klaipėdos miesto vaikų globos namus. Vaikams buvo dovanoti ne tik saldumynai, bet ir rūbai, avalynė.

Tęsiame ir kitą gražią skyriaus iniciatyvą – kasmet rengiame akciją, skirtą Tarptautinei moters dienai – kovo 8-ajai – paminėti. Jau penkti metai Kovo 8-osios ankstų rytą partijos vyrai, pasipuošę socialdemokratine atributika, sveikina moteris tiesiog Klaipėdos miesto gatvėse. Tai viena iš gražiausių akcijų, pretenduojančių į miesto tradiciją – visiems priimtiną, emocionalią ir laukiamą. Džiugina, jog klaipėdietės jau žino, kad sveikina jas socialdemokratai.

Šiemet ir pernai atsisakėme mūsų tradicinės pavasarinės talkos Smiltynėje ir prisijungėme prie visuotinės pilietinės švaros akcijos DAROM. Skyriaus bičiuliai gausiai dalyvavo (registracijos duomenis – 98) tvarkymo akcijoje DAROM 2009. Atlikome gerą darbą – iškopėme vietinius sąvartynus. Aktyviausios ir gausiausiai dalyvavusios LSDP Klaipėdos skyriaus grupės – ŠVYTURIO, POLITĖJOS , AVANGARDO, BALTIJOS, PAJŪRIO grupės.

DAROM 2010 vieni iš organizatorių buvo ir mūsų skyriaus socialdemokratinio jaunimo sąjunga – jie kuravo teritorijų tvarkymo darbus prie Klaipėdos Baltijos pr. žiedo ir Žvejybos uosto mikrorajone. Tik skyriaus bičiulių dalyvavo mažiau, bet mūsų jaunimas ne tik gausiai susirinko ir dirbo, bet ir pasirodė gerais organizatoriais. Iškopėme sąvartynus esančius vos ne miesto centre.

Kita forma organizavome Klaipėdoje ir GEGUŽĖS 1 paminėjimą. 2009 metais buvo surengta šventinė eisena ir koncertas prie ARKOS paminklo, po šventinės eisenos ir minėjimo – piknikas būstinės kiemelyje. Tenka apgailestauti, kad į šventines eitynes nesusirinko gausus mūsų bičiulių būrys. Klaipėdos profsąjungiečių taip pat nepavyko prisikviesti. Petras BEKĖŽA (vienas iš Jūrininkų sąjungos lyderių) motyvavo tuo, kad jiems naudinga būti nepriklausomiems, nesijungti ir atvirai nesimpatizuoti nei vienai politinei jėgai. Vilniuje panašus renginys – eitynės kartu su profsąjungomis pernai pavyko.

Todėl manau, kad viena pagrindinių mūsų skyriaus politinio darbo užduočių – įveikti nepasitikėjimo sieną ir atverti bendradarbiavimo vartus su profsąjungomis. Susidariusi ekonominė situacija ledus pralaužė, partijos vadovybė susitiko su profsąjungų atstovais – organizatoriais. Jie sutinka, kad mes prisijungtume ir dalyvautume eitynėse, kurias jie šiemet organizuoja Gegužės 1-ąją mieste. Eitynės nukreiptos prieš valdžios siekimą liberalizuoti darbo rinką ir žmonių skurdinimą.

Šiemet LSDP Klaipėdos skyriaus vadovybė kviečia visus bičiulius prisijungti prie Profesinių sąjungų organizuojamų eitynių ir mitingo Klaipėdos Teatro aikštėje.

Gegužės 1-osios paminėjimo tradiciją reikėtų ugdyti ir puoselėti, išeinant į viešumą. Pacituosiu mūsų skyriaus bičiulį profesorių V.LAURĖNĄ, kuris GEGUŽĖS 1 eitynių metu pasakė: “Tradiciją suformuoja laikas ir atkaklumas. Reikia, nežiūrint nieko, kiekvienais metais ir tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje kviesti bičiulius į partijos gimtadienį – šventinę eiseną ir mitingą.”

2009 gegužės 11 dieną skyriaus aktyvas dalyvavo Pranciškonų organizuotame “Vilties bėgime“, siekiant surinkti lėšų Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių paramos ir informacijos centrui statyti . Bėgime dalyvavo ir LSDP tarybos, LSDJS narys Juras POŽĖLA.

LSDP Klaipėdos skyriaus aktyviausi nariai ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Klaipėdos skyrius formuoja tradiciją , kad sakralinių Lietuvos Valstybės švenčių metu – Vasario 16 – ąją, Kovo 11-ąją – organizuojamuose renginiuose dalyvautų ir Klaipėdos socialdemokratai su partijos atributika.

Norisi pasidžiaugti, kad aktyviausias partijos talkininkas – Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Klaipėdos skyrius. Per ataskaitinį laikotarpį Klaipėdos skyriaus socialdemokratinio jaunimo sąjungoje pasikeitė net keli vadovai. Dabar organizacija vėl pakilime – jaunimas ateina su savo pasiūlymais ir iniciatyvomis. Jie aktyviai dalyvauja Klaipėdos miesto jaunimo “Apvalaus stalo” diskusijose, jaunimo organizacijų mugėse, kur pristato ir reklamuoja socialdemokratinį jaunimo veiklą. Jaunimiečiai ir patys dalyvauja, ir nuoširdžiai talkina visose partijos rengiamose akcijose, renginiuose. Juolab, kad mūsuose yra tokių “socialdemokratų”, kurie gėdijasi savo atributikos – socialdemokratinių simbolių viešo eksplikavimo. Šis užkratas neveikia jaunų ir naujų partijos skyriaus narių, kurie – visų akcijų aktyviausi dalyviai.

Mūsų darbo plane buvo numatyta skatinti klubų pagal interesus veiklą.

Galime tik pasidžiaugti, kad atnaujinta ir tęsiama graži iniciatyva – politinių diskusijų klubas. Iniciatyva atgaivinti diskusijų klubą kilo iš partijos apačių. Nulatiniu diskusijų klubo moderatoriumi tapo LSDP Klaipėdos skyriaus BALTIJOS grupės narys Andrius SAVEIKIS. Partiečiai – norintys diskutuoti aktualiais šių dienų politikos klausimais, besidomintys politologija, rinkimų technologijomis, socialdemokratinėmis idėjomis – renkasi kartą per mėnesį.

Čia kiekvienas gali išsakyti savo nuomonę, susipažinti ir daugiau bendrauti tarpusavyje neformalioje aplinkoje. Pirmose diskusijose dalyvavo LSDP pirmininko pavaduotojas, LR Seimo narys Vytenis ANDRIUKAITIS, apie socialdemokratines vertybes diskusiją vedė Jonas SIAURUKAS, parašęs ne vieną knygą šia tematika.

Diskusijų apibendrinančią medžiagą talpiname LSDP Klaipėdos skyriaus žiniatinklyje.

Aktyviai dirba Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Klaipėdos skyriaus klubas (43 narės / pirmininkė – Aldutė MENIAKINA). Skyriaus socialdemokratės yra Vakarų Lietuvos nevyriausybinių moterų organizacijų asociacijos narės, aktyviai dalyvauja lyčių lygybės klausimais rengiamuose konferencijose, seminaruose. Socialdemokračių moterų klubo veikla yra turininga ir ideologine prasme. Jau treji metai jos rengia diskusijų vakarus, kuriuose moterys aiškinasi ir diskutuoja apie pagrindinį šalies įstatymą – Konstituciją, apie Teismų sistemą, Savivaldybės biudžeto formavimą, Europos šalių socialdemokratines partijos, jų patirtis.

Galima pasidžiaugti, kad Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Klaipėdos skyrius ir LSDP Klaipėdos skyriaus AVANDARDO partinė grupė užmezgė ryšius su miesto Verslo Kolegijų jaunimo sąjungomis, rengia diskusijas ir tokiu būdu neįkyriai vykdo propagandinį darbą.

Atsakinga už ryšius su užsienio socialdemokratinėmis partijomis Eglė ŠILEIKIENĖ(komiteto pirmininkė) palaiko kontaktus ir tęsia pradėtus darbus su švedų Sandviken‘o savivaldybės profsąjungų asociacija ABF. Pernai gegužės mėnesį jie lankėsi Klaipėdos mieste, mes organizavome svečių ir Klaipėdos profsąjungų lyderių susitikimą dėl bendradarbiavimo profsąjunginio judėjimo aktyvinimo Lietuvoje ir Klaipėdoje.

Palaikome ryšius ir su Švedijos Soderhamn‘o savivaldybės socialdemokratėmis, kurios organizavo labdaros siuntą Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos “Caritas“ senelių globos namams. Šiemet vėl tarsimės dėl pagalbos – labdara šiuo sunkmečiu tapo vėl labai aktuali.

Vienas iš aktualesnių darbo plano punktų – skyriaus internetinis žiniatinklis. Jo propagavimas ir lankomumo skatinimas.

LSDP Klaipėdos skyriaus žiniatinklis, startavęs tik 2009 metų pradžioje, jau pasiekė atitinkamą lygį. Šiuo metu mus vertina – tiek teigiamai, tiek ir neigiamai – ir savi bičiuliai, ir politiniai oponentai.

Žinia, kad nėra lengva vertinti save. Geriau, kai tai daro žmonės iš šalies arba matematinės programos. Objektyvi internetinė mūsų tinklalapio lankomumo statistinė programa parodo, kad mūsų kasdienių lankytojų vidurkis svyruoja nuo 90 originalių prisijungimų savaitgalio dieną iki 150 darbo savaitės dieną. Kaip regioninis partinis žiniatinklis su tokia kasdiene statistika jau atrodome neblogai. Mūsų internetinis žiniatinklis kiekvieną dieną pasipildo dviem – trim naujomis publikacijomis. Turime pretenzingą tikslą – tapti internetine partinės žiniasklaidos priemone. Išaugo ir informacijos šaltinių srautas, kurį vertėtų nuolat versti naudingomis publikacijomis. Nes internetinės žiniasklaidos pagrindinis bruožas – operatyvumas, informacijai pasenus – ji tampa nieko verta.

Norisi padėkoti Dianai JAGĖLAITEI – ČEGINSKIENEI. Fotoreportažai, meninės nuotraukos, karikatūros, šaržai, žiniatinklio vaizdą formuojantys sudėtingi dizaino elementai – tai Dianos gebėjimų ir jos profesinės veiklos rezultatai, kuriuos vertina mūsų žiniatinklio lankytojai. Visa tai ji atlieka visuomeniniu pagrindu.

Skyriaus žiniatinklyje talpiname ir medžiagą apie LSDP frakcijos, mūsų deleguoto savivaldybės administracijos direktoriaus Aloyzo Každailevičiaus veiklą, frakcijos pareiškimus.

Informacija apie LSDP frakcijos darbą yra teikiama kiekviename LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos posėdyje.

Norime paraginti skyriaus bičiulius naudotis Klaipėdos savivaldybės “Piliečių tribūna”. Ypač tuos, kurie siekia kandidatuoti į Savivaldybės tarybą. Reikia gvildenti miestiečiams aktualias kasdienes problemas ir siūlyti sprendimų būdus. Bičiulis Vytautas ZIGMANTAS senai siūlo šią galimybę, kaip nemokamą reklamą. Racionalaus grūdo šioje idėjoje yra. Pavyzdys gali būti bičiulės Lilijos PETRAITIENĖS pasisakymas – atgarsis buvo abiejose miesto laikraščiuose.

Pagal skyriaus tarybos darbo planą liko tik viena nerealizuota idėja: komitetų pagal savivaldybės struktūrą skyriuje steigimas ir alternatyvių pasiūlymų teikimas. Šį darbo barą kuruoti ir idėją paversti kūnu ketina prezidiumo narys Elmaras MILAŠEVIČIUS. Jei tokie komitetai pradėtų dirbti – rastųsi gera medžiaga pasisakymams iš Piliečių tribūnos ir prasidėtų konkretus rengimasis savivaldos rinkimams. Kviesčiau įjungti į komitetus visus kandidatus, ta linkme galėtų pradėti dirbti ir skyriaus rinkimų štabas.

Trumpai norisi apžvelgti ir įvykusius LR Prezidento ir Europarlamento rinkimus, vykusius ataskaitiniu laikotarpiu ir jų rezultatus.

Bičiulių, dirbusių bent viename rinkimų kampanijos darbo bare, buvo – 159. Skyriaus įskaitoje tuo metu buvo – 437 nariai. Matome, kad aktyviai dirbo daugiau kaip trečdalis LSDP Klaipėdos skyriaus bičiulių (36,38 %). Negalėję talkinti aktyviai – agitavo namiškius ir draugus. Pagal Klaipėdos miesto rinkimų rezultatus vienam partijos Klaipėdos skyriaus nariui teko 10 rinkėjų balsų ( už A.BUTKEVIČIŲ balsavo 4301 rinkėjas).

Prezidentinės rinkimų kampanijos startas buvo parašų rinkimas už mūsų kandidatą Algirdą BUTKEVIČIŲ. Klaipėdos skyrius privalėjo surinkti 2120 parašų. Mes įvykdėme užduotį 88.35 % (1873 parašų). Renkant parašus už mūsų kandidatą išryškėjo rinkėjų simpatijos rinkimų favoritei ir kelios partijos organizacinės klaidos: vėlai iškėlėme savo kandidatą į prezidentus, atviruką – skrajutę (kad žmogus bent minimaliai galėtų susipažinti su kandidatu) gavome tada, kai parašų rinkimų lapai buvo atiduoti. Mažiau besidomintys politika apie A.BUTKEVIČIŲ žinojo ne ypatingai daug (ypač rinkimų kampanijos pradžioje).

LSDP Klaipėdos skyriaus AVANGARDO grupės jaunimas nuoširdžiai talkino visuose rinkiminių kampanijų darbų baruose. O ir rinkiminių apylinkių stenduose jie reguliariai klijavo plakatus, kuriuos uoliai plėšė (gal konkurentai?). Deja, prezidento rinkimų kampanijai išleisti plakatai buvo per mažo formato ir išnykdavo konkurentų fone.

APIE NAUJOVIŠKAS AGITACIJOS FORMAS

Gegužės 13-ąją rinkimų štabas organizavo linksmą spalvingą akciją su auto traukinuku, į kurį susodinome mūsų kandidatus į Europarlamentą: Ireną ŠIAULIENĘ, Viliją BLINKEVIČIŪTĘ, Zigmantą BALČYTĮ, Juozą OLEKĄ, Birutę VĖSAITĘ, Julių SABATAUSKĄ, Sigitą BURBIENĘ, Antaną VALĮ, skyriaus socialdemokratinį jaunimą, aktyvą ir net liaudies muzikantus.

Traukinukas, papuoštas raudonais ir baltais balionais, socialdemokratų atributika, rinkiminio sąrašo numeriu, genamas šaunios liaudiškos muzikos, riedėjo per visą Klaipėdą. Kiekviename sustojime mūsų kandidatai patys dalijo agitacinę medžiagą, bendravo su klaipėdiečiais.

Tai buvo ir šauni atrakcija miesto vaikams. Džiūgaudami jie mus lydėjo dviračiais ir riedučiais. Jaunimas neslėpė susižavėjimo, vyresni buvo nustebinti, gal net šokiruoti.

Apie šią akciją buvo publikacijos dienraštyje „Vakarų ekspresas“ ir „15 min“.

SOCIALDEMOKRATINIŲ DVIRATININKŲ BANGOS akciją, organizavome prieš pat EP rinkimus – birželio 5. Pasipuošę socialdemokratine atributika jaunimas važinėjo po miestą ir dalijo rinkiminius laikraščius stotelėse, prie prekybos centrų. Žinoma, kad tokios akcijos neturi būti vienkartinės, rinkėjų pulkų nesurinko, stebuklo nepadarė, bet jos laužo stereotipus, kad socialdemokratų partija – “komunistuojančių senių” organizacija. O tai labai aktualu Klaipėdai, kurioje dominuoja liberalai.

DĖL REKLAMINĖS MEDŽIAGOS PLATINIMO

Praėjusių metų rinkiminėje kampanijoje atsisakėme reklaminių leidinių skleidimo klaipėdiečių pašto dėžutėse. Dalijome rinkiminę medžiagą anksti rytais autobusų stotelėse, prie didžiųjų įmonių, gamyklų prieš pamainas, prie įstaigų, kad žmonės laikraštį nusineštų į darbovietę. Socialdemokratų jaunimas keldavosi penktą tam, kad jau šeštą valandą ryto įteiktų mūsų leidinius prie Vakarų laivų remonto gamyklos, Baltijos laivų statyklos. Dalijome mūsų laikraščius ir skrajutes prie duonos kepyklų, Pieno kombinato, Alaus daryklos. Jaunimas pripažino, kad ši idėja gera: žmonės rytais informaciją priimdavo noriai, nebūdavo suirzę ir pikti.

Nuoširdžiai dėkoju LIETUVOSOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGOS buvusiems Klaipėdos skyriaus vadovams – Gretai KLIMAITEI ir Mantui NAUJOKUI ir šauniai jų komandai.

Išbandėme ir kitą medžiagos platinimo būdą – palikdavome rytais laikraščius, „Gairių „ žurnalus poliklinikose.

DĖL MŪSŲ BIČIULIŲ DALYVAVIMO VISOSE RINKIMŲ KAMPANIJOS ORGANIZAVIMO STRUKTŪROSE

Būtina paminėti dar vieną darbo barą , patvirtintą skyriaus darbo plane . Aktyvo darbui rinkimų apylinkėse ir stebėtojų korpuso suformavimas.

Mes laiku parinkome ir pasiūlėme kandidatus į rinkimų apylinkių komisijas, suformavome stebėtojų korpusą. Pastarosiose kampanijose pirmininkais buvo paskirti 13 mūsų partijos bičiulių, o Vladas STONKUS – apygardos rinkimų komisijos pirmininku. Šie visi mūsų bičiuliai – savo darbo profesionalai.

Rinkimų dieną ( Prezidento ir EP) partijos bičiuliai dirbo stebėtojais rinkimų apylinkėse. Tai atsakingas rinkimų kampanijos darbo baras, mat stebėtojų buvimas – drausminantis faktorius. Malonu buvo sulaukti teigiamų atsiliepimų iš pačių komisijų – visi mūsų stebėtojai dalyvavo iki pat balsų skaičiavimo pabaigos, rašėsi protokoluose. Todėl noriu padėkoti AVANGARDO, JŪROS, PAJŪRIO, BALTIJOS grupių bičiuliams.

DIRBOME AKTYVIAI BET REZULTATAI NEDŽIUGINA

Prezidento rinkimuose mieste mes nedidele persvara atsiplėšėme nuo R.PAKSO . Šalyje A.BUTKEVIČIUS surinko 11,83 proc. rinkėjų balsų, Klaipėdoje – 6,45 proc.

KAS ĮTAKOJO TOKIUS REZULTATUS?

LEO faktorius, radijo laidos, TV reportažai, periodinių leidinių publikacijos…o kur dar internetinių tinklalapių pranešimai. Totalinė ir nuožmi visų žiniasklaidos kanalų ataka dėl LEO LT. Nuo ryto iki vakaro buvo “kalama” rinkėjams į galvas, kad G.KIRKILAS įvykdė „amžiaus aferą“, kad ir dėl krizės, ir dėl visų kitų problemų kalti tik socialdemokratai.

Čia Vytautas ČEPAS – teisus, „kad mes tik teisinamės, o savo padarytų gerų darbų nesugebame parodyti ir apginti, įrodyti jų naudą visuomenei“. Mes net gintis nebespėjome, o rinkimų favoritė vis trimitavo apie kovą su oligarchija.

Na, o dešiniųjų elektoratas – drausmingas ir solidarus. Jie savo lyderiams atleidžia visus prasižengimus ir nuodėmes. Negana to, kiekvienas jų turi ir vykdo įsipareigojimą -atvesti mažiausiai 10 lojalių rinkėjų.

Ne be žiniasklaidos pagalbos rinkėjų tarpe susiformavo ir nuomonė apie nieko nereiškiančią euparlamentarų veiklą, ką rodė nedidelis rinkėjų aktyvumas. Įtakojo ir visos Europos socialdemokratų , socialistų rinkimų rezultatus. Ideologinės ribos išsitrynė, ryškių lyderių nėra ir žmonės nesijaučia saugūs dėl rytojaus. EP rinkimai pagrįsti daugiau partijų patrauklumu nei asmenybių žavesiu.

Klaipėda turi savo specifiką, populiarias (ir ne) partijas, jų lyderius, pasižymi ypatinga savo liberalizmo dvasia. Klaipėda – lopšys naujos liberalų partijos – Liberalų sąjūdžio, kuri dabar yra Seimo valdančiojoje daugumoje. O miesto valdančioji partija eilę metų – Liberalų centro partija. Šių partijų simpatikai – akademinis jaunimas, kurių tarpe mes kol kas nesame populiarūs.

APIE APKLAUSOS REZULTATUS

Partijos centrinis rinkimų štabas prieš EP rinkimus parengė apklausos anketą. Mūsų skyriaus bičiuliai apklausė 700 nepartinių klaipėdiečių. Vienas anketos klausimų – kokias problemas matote mieste? Dominuojantys atsakymai: kyšininkavimas, mokesčių našta, rinkliava už šiukšles, bloga kiemų ir gatvių būklė, transporto paslaugų pabrangimas. Puikiai matome, kad gyventojai jautriai reaguoja į neatidumą jų kasdieniams rūpesčiams, į valdžios aroganciją, nenorą gilintis ar aiškinti gyventojams kodėl buvo priimti vieni ar kiti nepopuliarūs sprendimai. Už tai klaipėdiečiai baudė nebalsuodami.

Tai dar viena priežastis, kodėl negalime pagerinti LSDP rinkimų rezultatų Klaipėdoje. Šiuose rinkimuose dauguma nelietuvių balsavo už „Tvarką ir teisingumą“ , Darbo partiją, Lenkų rinkimų akciją. Klaipėdos ypatumas – nacionalinė sudėtis ir dvi partijos, susikūrusios nacionaliniu pagrindu

Keletą žodžių noriu tarti ir apie svarbią kiekvieno partiečio pareigą – nario mokesčio mokėjimą. Klaipėdoje per 2009 metus surinkto nario mokesčio vienam nariui tenka per metus po 40,3 litus, per mėnesį – .3,11..Lt ( 2008 m.per metus – 36,3 lito, per mėnesį – 3,03 Lt). Lyginant su kitais Lietuvos skyriais pagal mokamo nario mokesčio vidurkį esame 25 vietoje. Disciplina ir nario mokesčio mokėjimas išlieka silpnoji mūsų skyriaus dalis. Turime pripažinti, kad reikia šiuo klausimu užsiimti energingiau.

Pinigai panaudoti rinkimų, respublikinių socialdemokratų sąskrydžių organizavimui ir einamiesiems skyriaus reikalams.

TARYBOS ATASKAITOS PABAIGAI – KELI MANO ASMENINIAI PASTEBĖJIMAI

Dauguma šios konferencijos delegatų dalyvavo ir praėjusioje ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje. Kuom pastaroji mūsų konferencija skiriasi nuo vykusios, kuri praėjo gana ramiai ir dalykiškai? Šiandien visi jaučiame įtampą.

Kuo skiriasi ataskaitiniai pranešimai? Manau, sutiksite, kad ataskaitiniais metais buvo daugiau renginių, akcijų nukreiptų į išorę. Papildė skyrių daugiausia naujų narių, negu ankstesniais metais. Tikrai einame į priekį.

Tačiau pasitenkinimo nėra. Viena didžiausių priežasčių, artėja išbandymas – rinkimai į savivaldos tarybas, antra – kuriama opinija, kad pirmininkas apleido skyrių, ruošiasi išvykti, trečia – skyriaus pirmininkas nebe KVJUD generalinis direktorius.

Praėjusioje konferencijoje žadėjau, kad būdamas pirmininku stiprinsiu demokratiją skyriuje, bus didesnis dėmesys akcijoms į išorę. Jūsų balsai atiduoti už mane, renkant skyriaus pirmininką įpareigoja siekti, kad ne kas nors, o jūs, LSDP Klaipėdos skyriaus narių išrinkti delegatai, spręstumėte kokiu keliu mes eisime.

Demokratiškas kelias leidžia sustiprėti opozicijai, kitai nuomonei. Bet tai juk pasiekimas, jei neimsime domėn, kad kai kurie bičiuliai tai laiko galimybe asmeniniams užgauliojimams. Mes, skyriaus vadovybė, buvom atviri visoms idėjoms, rėmėme iniciatyvas.

Tačiau ar mes, ar opozicija, siūlanti keisti vadovybę, – turite atsakingai spręsti jūs, konferencijos delegatai.

Mano šiandieninis darbas reikalauja daug laiko praleisti kelionėse. Tą matote kiekvienas: praleidau mūsų renginius, papuoliau į spaudą, kaip daugiausiai praleidęs Klaipėdos miesto savivaldybės komitetų, komisijų posėdžių. Bet prisiminkime, kad bičiulis Valentinas GREIČIŪNAS, būdamas Seimo nariu, vadovavo net realiai dirbdamas ir gyvendamas Vilniuje. Buvo komanda – pavaduotojai, prezidiumas, taryba ir judėjome į priekį. Komanda yra ir dabar! Ačiū Danguolei, Lilijai, Astai ir kitiems bičiuliams. O gal siūloma keisti tik todėl, kad praėjusi konferencija ne tuos išrinko?

Išanalizavau situaciją ir manau, kad pagrindinė problema yra ta, kad mes savivaldybėje gavome realią valdžią. Sutikite, administracijos direktoriaus parašas ir jo valdomas antspaudas duoda pradžią procesams ir pačioje savivaldybėje, ir mieste. Tikrai atsakingai galiu pasakyti – tai reali valdžia, tik kaip ja pasinaudosi? Ar tikrai ji panaudojama tam, kad Klaipėdos rinkėjas matytų – socdemai, esantys valdančioje koalicijoje vykdo duotus pažadus.

Neapsikentęs ir gal kiek perdėm emocionaliai (net savo artimiausių bendražygių nuostabai) iškėliau klausimą dėl bičiulio Aloyzo delegavimo į administracijos direktoriaus postą atšaukimo. Kaip alternatyvą pasiūliau spręsti ir mano, kaip frakcijos pirmininko patvirtinimo panaikinimą. Tarybos posėdis praėjo – tai jau istorija. Kokios jo pasekmės? Prie gerų priskirčiau šias: žiniasklaida nustojo pliekti socdemų deleguotą savivaldybės administracijos direktorių, meras visiems koalicijos partneriams griežtai prisakė, kad savivaldybės administracijos direktorius yra koalicijos, o ne tik socdemų, ir nusivežė Aloyzą kartu į „Draugystės“ geležinkelio stoties rekonstrukcijos atidarymą. Į renginius meras paprastai vyksta tik su savo patarėja. Dėl problemų mieste dabar daugeliu atvejų aiškinasi meras ar jo pavaduotoja.

Prie blogų priskirčiau tai, kad neišspręstas klausimas taip ir liko neišspręstas. Ir jis neduos mums toliau sutelktai ruoštis rinkimams. Tai buvimo valdančioje koalicijoje klausimas. Valdančios koalicijos partneriai su socialdemokratinės koalicijos frakcijos nuomone nesiskaito. Tuo galėjo įsitikinti ir LSDP Klaipėdos skyriaus prezidiumo nariai kartu su frakcija dalyvavę susitikime su Klaipėdos meru. Pasiūlymus ignoruoja, jei socdemai balsuoja prieš – nutarimai priimami opozicijoje esančių liberalų sąjūdžio ar konservatorių tarybos narių balsais. Mūsų balsų koalicijai nereikia. O ką bekalbėti apie vicemerą Beną Šimkų, kuris neturėdamas jokios politinės partijos palaikymo lyg niekur nieko dirba savo įvaizdžio labui ir toliau.

Žinau, kad esu rakštis koalicijai, nes kovoju už frakcijoje priimtus sprendimus. Bet mane pakenčia, pakenčia ir frakcijos narius, balsuojančius prieš, kai bendras koalicijos sprendimas ignoruoja mūsų pasiūlymus.

Pasikartosiu, merui mūsų balsų nutarimams priimti nereikia. Bet gal labai reikia socdemo administracijos direktoriaus, kuris nesipriešindamas dedą parašą ir antspaudą. Pagalvokime apie tai.

Tenka rinktis, o politikoje dažniausias pasirinkimas – tarp blogo ir blogiausio. Įsitikinęs, kad toks buvimas tokiomis sąlygomis, kokios yra dabar, valdančioje koalicijoje mums nieko gero (turiu omenyje būsimus rinkimus) neatneša, bet gal aš klystu? Todėl prašau jūsų, konferencijos delegatų, atsakingai apsispręsti, tai yra papildyti konferencijos darbotvarkę klausimu dėl buvimo valdančioje koalicijoje su Liberalų ir centro sąjunga ir prabalsuoti. Bus aukščiausio skyriaus organo valia, jai paklusime visi.

Baigdamas noriu padėkoti už pastovią ir dalykišką paramą, kurios sulaukiame ir iš LSDP Pirmininko Algirdo BUTKEVIČIAUS ir mūsų buvusios koordinatorės partijos centrinėje būstinėje Danutės POLIAKOVIENĖS.

Visuose susitikimuose ir skyriaus renginiuose aktyviai dalyvaujančiai mūsų bičiulei – LSDP frakcijos Seime narei Irenai ŠIAULIENEI.
Mūsų laukia tikrai nemažai darbų. Artimiausi – respublikinis socialdemokratų sąskrydis Giruliuose. Labai svarbūs laukia įvykiai ir politiniame gyvenime – kitų metų pradžioje rinkimai į Savivaldybių Tarybas.

Kviečiu visus Jus pagal galimybes įsijungti į jau prasidedančią rinkiminę kampaniją. Jūs reikalingi rinkimų štabe, rinkiminių apylinkių komisijoje, įvairiose organizaciniuose darbuose, reikalingos Jūsų idėjos , mintys, pasiūlymai ir nuoširdus darbas. Nuo mūsų sutelktų pastangų didele dalimi priklauso rinkimų sėkmė.

Dėkoju mūsų svečiams už dalyvavimą konferencijos darbe. Linkiu visiems partijos bičiuliams sėkmingos veiklos. Veikime kartu, kad pasiektume užsibrėžtų tikslų.”

LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkas Sigitas DOBILINSKAS

Šnekamoji kalba taisyta. Pateikiama sutrumpintai.