Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Skyriaus tarybos ataskaita, 2009 02 07

Gerbiamieji konferencijos delegatai ir svečiai, mieli bičiuliai.

Praėjo du metai po LSDP Klaipėdos skyriaus ataskaitinės – rinkiminės konferencijos, kurioje buvo išrinkta skyriaus taryba, aptarti skyriaus veiklos ir įvykusių rinkimų į Savivaldybės Tarybą rezultatai – gauti trys mandatai. Patekę į miesto valdančiąją koaliciją, užėmėme Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriaus ir dviejų – strateginės plėtros ir teritorijų planavimo – komitetų pirmininkų pozicijas .

Šiandien, gi, turėtume aptarti pastaruosius LR Seimo rinkimus ir jų rezultatus. Rinkimai yra testas politikams ir partijoms, tikslinant savo reitingus visuomenėje.

Skyriaus bičiuliai nuoširdžiai dirbo rinkimų kampanijoje. Bičiulis Vladas STONKUS dirbo MARIŲ apygardos rinkimų komisijos pirmininku, Milda URBONAVIČIENĖ – BALTIJOS apygardos rinkimų komisijos pirmininko pavaduotoja.

48 mūsų skyriaus nariai ir 24 rėmėjai dirbo rinkimų apygardų ir apylinkių komisijose, iš kurių apylinkių komisijų pirmininkais buvo paskirti 12 bičiulių. Tai atsakingas ir sunkus darbas. Bet mūsų bičiuliai – tikri rinkimų profesionalai. Tai Teresė BAKANOVIENĖ, Genovaitė JAGELIENĖ, Alina JANKAUSKIENĖ, Zenonas KERPĖ, Lilija JAKUŠENKO, Stanislovas STANKUS, Tatjana AGAFONOVA, Liudmila ZAKREVSKAJA, Jonas TAUTKUS, Vida MIKNIENĖ. 7 mūsų bičiuliai dirbo rinkimų komisijų pirmininkų pavaduotojais, 8- komisijų sekretoriais.

Rinkimų dieną 46 bičiuliai ir 15 Socialdemokratinio jaunimo sąjungos narių buvo stebėtojais. Noriu padėkoti Gretai KLIMAITEI, kuri pakvietė jaunimiečius dirbti ir apylinkų komisijose, ir stebėtojais. MARIŲ rinkimų apygardoje jaunimas dirbo agitacinį darbą, platino mūsų rinkimę medžiagą .

Tačiau rinkimų rezultatais Klaipėdoje džiaugtis negalime. Vienmandatėse apygardose nė vienas mūsų kandidatų į antrąjį rinkimų turą nepateko. Seimo nario mandatą gavo tik mūsų bičiulė Irena ŠIAULIENĖ, kurią reitingavo Klaipėdos ir kitų miestų , rajonų rinkėjai, balsavę už partijos sąrašą.

IŠVADOS

Rinkėjų balsus lėmė partijos lyderių populiarumo lygis. Mums esant valdančioje, koalicijoje vyko totalinis partijos lyderio ir premjero Gedimino KIRKILO puolimas. Partijos ir jų lyderiai, buvę valdžioje, prarado rinkėjų balsus – pvz. Valstiečiai liaudininkai , Naujoji sąjunga (socialliberalai ). Taip pat ir LEO LT tema. Nuolatinis jos eskalavimas sukūrė mums nepalankų politinį klimatą. Ir šį informacinį karą – pralaimėjome.

Nepamirškime ir Klaipėdoje vyraujančios politinės spalvos. Tai ryškiai geltona liberalų spalva. Ir jau daug metų eskaluojamas Klaipėdos mero – „gero vadovo” įvaizdis.

Kitas aspektas – tautiniu pagrindu susikūrusios dvi partijos, turinčios savo aktyvius narius rusakalbių mokyklose, darželiuose, kai kuriose įstaigose ir tokiu būdu išlaikančios stabilų kitataučių elektoratą; o mūsų bandymai patraukti juos savo pusėn esti per silpni.

Šiuose rinkimuose dalyvavome be koalicijų. Bet, manyčiau, ateityje būtų tikslinga ieškoti rusakalbių kandidatų, o gal net dalintis ir vienmandatėmis apygardomis.

Pripažinkime, kad ir patys neišnaudojome visų savo vidinių resursų, kad patraukti Klaipėdos rinkėją. Manau ir mūsų bičiuliai ne viską padarė, kad jų aplinkiniai ateitų į rinkimus ir balsuotų už mus. Tai atskleidžia ir reitingavimo rezultatai daugiamandatėje apygardoje. 2/3 biuletenių už partiją buvo visiškai nereitinguoti.

Trūko ir bendro komandinio darbo, sutelktumo.

Rinkimų rezultatams mieste įtakos turėjo ir mūsų buvimas koalicijoje su liberalcentristrais Klaipėdos savivaldybėje, bei kartu su jais priimti nepopuliarūs sprendimai. Taip pat ir „ mero slapstymasis” už mūsų adminitracijos direktoriaus nugaros. Todėl ir žiniasklaida savo „strėles” kreipia į socialdemokratus – mūsų bičiulį Aloyzą Každailevičių. Mes neišnaudojame Savivaldybės administracijos direktoriaus pozicijos savo partijos patrauklumui didinti.

Linkėčiau naujai išrinktai LSDP Klaipėdos skyriaus tarybai nekartoti klaidų ir ieškoti naujų veiklos ir poveikio formų, kad klaipėdiečiams taptume patrauklesni. Nes už dviejų metų mūsų laukia Savivaldybių rinkimai, o šiemet – Respublikos Prezidento ir Europarlamento rinkimai.

SKYRIAUS TARYBA

Pagrindiniai LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos formavimo principai buvo patvirtinti skyriaus ataskaitinėje- rinkiminėje konferencijoje: skyriaus pirmininkas, LSDP Seimo narė, apskrities viršininkas, LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje nariai, partinių grupių pirmininkai ir , kad atstovavimas būtų proporcingas, skaitlingiausios grupės nuo 20 partinės grupės narių į tarybą papildomai deleguojamas vienas narys. Konferencijoje buvo išrinkti skyriaus pirmininkas ir pavaduotojai.

2007 m.balandžio 14 d. skyriaus ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje į skyriaus Tarybą buvo išrinkta 30 narių: Valdemaras ANUŽIS, Antanas BUČINSKAS, Alfonsas BIČKUS, Sigitas DOBILINSKAS, Danguolė DRUNGILIENĖ, Domininkas FARTUŠKEVIČIUS, Eglė FURMANAITĖ, Violeta GEMBUTIENĖ, Valentinas GREIČIŪNAS, Klaus Peter Paul GRUDZINSKAS, Rimvydas JUODVIRŠIS,Vaidas KAMINSKAS, Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS, Ina KICTENKIENĖ, Vaidutis LAURĖNAS, Vaidotas LINKUS, Svetlana LAPICKAJA, Aldutė MENIAKINA, Antanas MILINIS, Mindaugas MILINIS, Lilija PETRAITIENĖ, Kęstutis PIEŽAS, Vytautas RINKEVIČIUS, Juozas RUPŠLAUKIS, Alfonsas RUŠINSKIS, Vaidas RAMANAUSKAS, Irena ŠIAULIENĖ, Milda URBONAVIČIENĖ, Albertas ZULONAS, Vytautas ZIGMANTAS.

Tarybos sprendimu iš jos narių buvo sudarytas 11 narių prezidiumas : Pirmininkas – Sigitas DOBILINSKAS, pirmininko pavaduotojai – Valdemaras ANUŽIS, Danguolė DRUNGILIENĖ, Alfonsas BIČKUS, iždininkė – Violeta GEMBUTIENĖ, atsakingoji sekretorė – Lilija PETRAITIENĖ. Prezidiumo nariais buvo išrinkti Valentinas GREIČIŪNAS, Vytautas RINKEVIČIUS, Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS, Vaidotas LINKUS ir Vytautas ZIGMANTAS.

LSDP KLAIPĖDOS SKYRIUS

2009 m. vasario 7 d. LSDP Klaipėdos miesto skyriaus įskaitoje yra 432 nariai , t.sk. moterų 167 , 261 narys turi aukštąjį išsilavinimą.

Narių skaičius per 2008 metus padidėjo 44 bičiuliais (5 nariai įstojo į partiją šių metų sausio mėnesį) t.sk. priimta jaunimo iki 30 metų – 16 narių. 30 bičiulių buvo išbraukti iš LSDP sąrašo pagal LSDP statuto 17 strp. ( daugiau kaip metus laiko nedalyvaujantys partijos veikloje ir nemokantys nario mokesčio).

2008 m. sausio 01 d. skyriaus įskaitoje buvo 415 narių . Per 2007 metus buvo priimta

40 naujų narių, t.sk. jaunimo iki 30 metų – 9 nariai ir išbraukta pagal Statuto 17 strp. -18 narių.

Per ataskaitinį ( dviejų metų ) laikotarpį priimti 84 nauji nariai ( t.sk. 25 nariai iki 30 metų ). Palyginimui per praėjusį ataskaitinį dviejų metų laikotarpį buvo priimti 52 nauji nariai , (t.sk. iki 30 metų – 12 narių).

Pagal partijos gretų augimą Klaipėdos skyrius yra 6 pozicijoje ( iš 60 LSDP skyrių) ir trečias tarp miestų .

Skyriaus narių apskaita tvarkoma laikantis LSDP nuostatų : kiekvienas narys yra užpildęs įskaitos kortelę , pagal patvirtintą formą sudarytas bendras visų narių alfabetinis sąrašas ir atskiri narių sąrašai pagal partines grupes.

Per ataskaitinį (dviejų metų) laikotarpį įvyko 13 Tarybos ir 25 prezidiumo posėdžiai , 2 skyriaus konferencijos ir 4 visuotiniai narių susirinkimai – susitikimai su LSDP Garbės pirmininku Algirdu Brazausku; partijos pirmininku Gediminu Kirkilu, LR Seimo nariais.

Pagrindiniai skyriaus Tarybos , prezidiumo posėdžiuose svarstyti klausimai : nario mokesčio mokėjimas , partinių grupių veiklos aktyvinimas, skyriaus Tarybos darbo planas , LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje veikla, skyriaus organizuojamų šventinių akcijų, LSDP respublikinio sąskrydžio organizaciniai klausimai.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindiniai ir aktualiausi posėdžių darbotvarkės klausimai buvo pasirengimas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams ir kandidatų tvirtinimas vienmandatėse ir reitingavimas daugiamandatėje rinkimų apygardose. Kitas aktualus klausimas svarstytas tarybos posėdžiuose – skyriaus įstatų projektas.

Skyriaus struktūrinis pagrindas – partinės grupės. Jų skyriuje dabar yra 12 .

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viena grupė – GIMNAZIJOS – pačių prašymu buvo išregistruota. Jų nariai perėjo į kitas grupes. Tačiau įsisteigė ir trys naujos grupės : JŪROS, AVANGARO ir BIČIULIŲ.

Penkios partinės grupės veikia teritoriniu principu , t.y. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardų pagrindu ir 7-ios – profesiniu pagrindu.

Skyriaus partinės grupės dirba savarankiškai.

DANĖS partinė grupė – 87 nariai. Grupės pirmininku buvo Vaidotas LINKUS. Š.m. ataskaitiniame – rinkiminiame grupės susirinkime pirmininku išrinktas Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS.

Per ataskaitinį (dviejų metų) laikotarpį į grupę įstojo 17 naujų narių; perėjo į kitas grupes – 8 nariai; grupė išbraukė pagal LSDP Statuto 17 strp. – 24 narius.

DANĖS grupė parodė šaunią iniciatyvą. Jie parengė pirminį LSDP Klaipėdos skyriaus įstatų projektą. Tarybos sprendimu iš partinių grupių atstovų buvo suformuota įstatų rengimo darbo grupė, kurioje aktyviai dirbo DANĖS grupės nariai. Darbo grupė, apibendrinusi pateiktus visų grupių pasiūlymus įstatų projektui , parengė galutinį įstatų projektą. Pernai ataskaitinėje konferencijoje LSDP Klaipėdos skyriaus įstatai buvo patvirtinti.

Grupės nariai – aktyvūs skyriaus renginių dalyviai ir organizatoriai. Aktyviai talkino LSDP sąskrydžio darbuose, pavasarinėse talkose jos bičiuliai: Juozas RUPŠLAUKIS, Viktoras LIULYS, Ignas POCIUS, Romualdas JUREVIČIUS.

Deja, užgeso graži grupės iniciatyva – keletą metų veikęs politinių diskusijų klubas, kuriam vadovavo profesorius Vaidutis LAURĖNAS. Čia rinkdavosi partiečiai, norintys padiskutuoti aktualiais politikos klausimais, besidomintys politologija, rinkimų technologijomis. Bet šių metų tarybos posėdyje bičiulis Antanas BUČINSKAS pasižadėjo atgaivinti ir teorinių praktinių konferencijų, rengiamų apskrities socialdemokratams tradiciją.

Grupės bičiuliai – Joana ŠUBINA, Eglė ŠILEIKIENĖ, Laima ŽUKAUSKIENĖ, Vida MARTINKIENĖ, Petras SAPOŽNIKOVAS Santa SIDORUKIENĖ – nuoširdžiai talkino LR Seimo rinkimų kampanijoje.

Grupė, siekdama efektyvesnio veiklos administravimo, yra pasiskirsčiusi į pogrupius. Jų koordinatoriai atsakingi už informacijos sklaidą ir nario mokesčio mokėjimo kontrolę.

Reikia akcentuoti, kad Danės grupės narių mokamas nario mokestis sudaro didžiausią lyginamąjį svorį tarp partinių Klaipėdos skyriaus grupių.

BALTIJOS partinė grupė – gausiausia, įskaitoje 121 narys. Grupės pirmininkė Milda URBONAVIČIENĖ.

Per ataskaitinį laikotarpį į grupę priimti 27 nauji nariai; perėjo į kitas grupes – 5; išbraukti pagal LSDP Statuto 17 strp. – 4.

BALTIJOS grupės nariai aktyviai dirba rinkiminėse kampanijose. Jie sudaro miesto rinkiminių apylinkių komisijose dirbančių narių pagrindą. Dirba, be išimties, visų apygardų rinkiminėse komisijose pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais ar eiliniais nariais.

Per ataskaitinį laikotarpį organizavo dvi keliones: į Kaliningradą, čia kelionės gidas buvo filosofas, knygos KARALIŲ MIESTAS BE KARALIŲ autorius Arvydas JUOZAITIS; kelionėje po Žemaitiją ( Rietavas, Plungė Varniai, Lopaičiai, Plateliai) gide buvo LR Seimo narė Irena ŠIAULIENĖ. Į išvykas kviečiami dalyvauti visų Klaipėdos skyriaus grupių bičiuliai.

Grupės nariai -Asta KMITIENĖ, Birutė ZEIGIENĖ, Aldutė MENIAKINA, Milda URBONAVIČIENĖ, Alfonsas BIČKUS, Verutė MIKIENĖ, Ana ŽILIENĖ,Tatjana DIRKSTIENĖ – aktyviai talkina LSDP sąskrydžio darbuose ir rengiant pavasarines talkas.

MARIŲ APYGARDOS DARBO GRUPĖ. 50 narių. Pirmininkas Vytautas ZIGMANTAS.

Grupė parengė alternatyvų LSDP Klaipėdos skyriaus įstatų projektą ir aktyviai dalyvavo Įstatų rengimo darbo grupės veikloje.

Gražią iniciatyvą parodė grupė ir jos pirmininkas Vytautas Zigmantas, suteikdami finansinę paramą Skyriaus socialdemokratinio jaunimo sąjungai, rengiant jaunimui akcijas, renginius, suteikė galimybę jaunimui vykti į konferencijas, seminarus.

PAJŪRIO grupė – jos įskaitoje 39 nariai. Pirmininkas – Alfonsas RUŠINSKIS.

Per ataskaitinį laikotarpį į grupę priimta naujų narių – 7. Grupė stabiliai augina savo narių skaičių

Jos nariai – Alfonsas RUŠINSKIS, Rimvydas JUODVIRŠIS, Jonas TAUTKUS, Juozas SINKEVIČIUS, Vytautas KASPARAITIS – jau etatiniai LSDP sąskrydžių talkininkai. Bičiulis Vytautas KASPARAITIS savo sportiniais pasiekimais garsina Klaipėdą ir Lietuvą aukščiausio lygio laimėjimais pasauliniuose veteranų lengvosios atletikos čempionatuose. Jis -entuziastingas ir nepamainomas mūsų skyriaus sportininkų komandos LSDP respublikiniuose sąskrydžiuose organizatorius ir vadovas. Tad mūsų komanda visada laimi prizines vietas. Jonas TAUTKUS, Alfonsas RUŠINSKIS, Juozas SINKEVIČIUS ir Vytautas KASPARAITIS – tradicinių pavasarinių talkų organizatoriai.

MARIŲ grupė. Įskaitoje 15 narių. Pirmininkas Albertas ZULONAS.

Grupė pasižymi drausmingumu, vykdydama statutinę priedermę – nario mokesčio mokėjimą. Aktyviai dalyvauja partiniame gyvenime. Bičiulis Albertas ZULONAS – talkina sąskrydžiuose. Valentinas KOZLOVAS – po Kalėdinės Gerumo akcijos ėmėsi globoti šeimą, kurios abu nariai (mama ir sūnus) yra neįgalūs. Rašė raštus ir išrūpino invalido vežimėlį iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nijolė Solovjova – aktyvi rinkimų komisijų narė.

SANTARVĖS partinė grupės įskaitoje 41 narys. Grupės pirmininkas Antanas MILINIS, AUŠROS teatro vadovas. Grupė susideda iš švietimo darbuotojų ir teatro jaunimo. Ne kartą mums organizavo malonias pažintis su teatro menu.

DRAUDIMO DARBUOTOJŲ partinė grupės įskaitoje – 15 narių. Pirmininkas – Domininkas FARTUŠKEVIČIUS.

Grupės nariai – Daiva ULINSKAITĖ, Nomeda JURKEVIČIENĖ, Domininkas FARTUŠKEVIČIUS, Reda PIKTUIŽYTĖ – visuomet talkina rinkiminėse kampanijose, partijos sąskrydžiuose.

CENTRO partinė grupė (buvusi – LAIVYNO). Pirmininkas – Vaidas KAMINSKAS. Grupės įskaitoje 16 narių.

Praktiškai visi grupės nariai dirbo stebėtojais Seimo rinkimų kampanijoje. Vaidas KAMINSKAS, Redas BUKOLIS talkino sąskrydžio sportinės dalies renginiuose.

CENTRO grupė kartu su BALTIJOS grupės aktyvu, siekdami aktyvinti neformalų bičiulių bendravimą, sumąstė ir ėmėsi realizuoti renginių ciklą KLAIPĖDOS SOCDEMŲ ŽUVIENĖ. Pirmas renginys įvyko sausio 25 dieną. Čia bičiuliai ir jų šeimos ragavo žuvienę ir bendravo.

ŽUVĖDROS partinė grupė. Pirmininkas Kęstutis PIEŽA. Grupės įskaitoje 11 narių. Grupė per ataskaitinį laikotarpį priėmė 3 naujus narius ir 2 narius išbraukė , kaip nedalyvaujančius veiukloje.

Džiugu, kad nauji grupės bičiuliai – Alvydas ŠILYS, Vilma JOKŠIENĖ, Sigita ANUČAUSKYTĖ – aktyviai įsijungė į rinkimų kampanijos darbą.Grupės nariai visada patys aktyviai dalyvauja ir pakviečia daug simpatikų į partijos organizuojamus renginius .

Naujai įsisteigusios grupės:

JŪROS grupės steigiamasis susirinkimas įvyko 2008 metų pabaigoje. Įskaitoje 8 nariai, pirmininkas Žilvinas PIKELIS. Jos nariai – Žilvinas PIKELIS, Rimantas GINIOTIS, Vytautas BRASLAUSKAS – aktyvūs LSDP sąskrydžių ir rinkimų kampanijų talkininkai.

AVANGARDO partinė grupė. Įskaitoje 8 nariai. Pirmininkas Elmaras MILAŠEVIČIUS. Į grupę susibūrė partijos jaunimas iš kitų grupių, kuriems norisi aktyvesnio bendravimo ir veiklos. Kalėdinėje Gerumo akcijoje savo iniciatyva aplankė Giruliuose Klaipėdos sutrikusio intelekto kūdikių namus ir padovanojo medikamentų (vertė 1500 litų). Dalyvavo profsąjungų Klaipėdoje organizuotoje protesto akcijoje sausio 17 dieną.

BIČIULIŲ partinė grupė. Pirmininkas Rimantas KISERAUSKAS. Grupėje 20 narių. Jie pateikė siūlymus dėl Klaipėdos skyriaus įstatų papildymo. Nori imtis iniciatyvos, steigiant komitetus, Klaipėdos savivaldybės darbo klausimais. Šios grupės nariai aktyviai dalyvavo profsąjungų organizuotoje protesto akcijoje.

PARTIJOS MOTERYS

Aktyvus yra Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Klaipėdos skyriaus klubas (44 narės), pirmininkė Aldutė MENIAKINA.

Skyriaus socialdemokratės dalyvauja Lietuvos ir Klaipėdos moterų nevyriausybiniuose judėjimuose, klubas yra Vakarų Lietuvos nevyriausybinių moterų organizacijų asociacijos narys (asociacija vienija 14 savarankiškų nevyriausybinių organizacijų, jos koordinatore rotacijos būdu išrinkta mūsų bičiulė Lilija PETRAITIENĖ).

Klubo atstovės aktyviai dalyvauja ir Klaipėdos regiono moterų informacijos centro rengiamuose „ Klaipėdos regiono moterų ir vaikų benduomeniškumo,verslumo ir gebėjimų ugdymo projektuose – seminaruose”.

Š.m. kovo 1 dieną socialdemokračių moterų Klaipėdos klubas rengia ataskaitinį – rinkiminį susirinikimą. Klubo veikla turininga. Rengiami diskusijų ir savišvietos vakarai. Moterys klausė ir diskutavo apie Socinterno, Nacionalinio biudžeto ir jo formavimo principų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Savivaldos įstatymo klausimais. Planuose: teismų sistema, feminizmo ištakos, Europos šalių socialdemokratinės partijos.

PARTINIS JAUNIMAS

Partijos talkininkas ir būsimoji pamaina – Socialdemokratinio jaunimo sąjunga. Klaipėdos skyriaus socialdemokratinio jaunimo sąjunga šiuo metu vienija 22 narius.

Per ataskaitinį laikotarpį keitėsi net keli jos vadovai. Skyriaus jaunimo sąjungos vadovę Gretą KLIMAITĘ, kuri subūrė daug naujų narių, talkinusių rinkimuose, prieš mėnesį pakeitė Mantas NAUJOKAS. Jaunimas ateina su savo pasiūlymais ir iniciatyvomis. Patys nuoširdžiai talkina partijos rengiamose akcijose, renginiuose, dalyvauja miesto jaunimo APVALAUS STALO diskusijose, jaunimo organizacijų mugėse, seminaruose.

RYŠIAI SU UŽSIENIU

Toliau plėtojami mūsų skyriaus ryšiai su užsienio socialdemokratais. Koordinatorė – bičiulė Eglė ŠILEIKIENĖ, atsakinga už ryšius su užsienio šalių socialdemokratais. Bendradarbiavimas ir kontaktai jau davė konkrečių rezultatų.

2007 m. rudenį Klaipėdoje lankėsi Švedijos Soderhamn‘o savivaldybės socialdemkratės, kurios domėjosi socialine sfera – kaip pas mus organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Lankėsi vaikų darželyje PAGRANDUKAS, CARITO senelių globos namuose.

Grįžusios į Švediją mūsų viešnios organizavo akciją. Ir jau po mėnesio sulaukėme labdaros siuntos, kurią mūsų skyrius dovanojo Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos senelių globos namams. Tai spec.paskirties funkcinės lovos, kėdės, vaikštynės, vežimėliai neįgaliems, patalynės komplektai.

Praėjusią vasarą Soderhamn‘o socialdemokratės atgabeno dar vieną labdaros siuntą, kurią padalijome CARITAS globos namams ir Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos draugijai.

2008 rudenį bičiuliai Antanas MILINIS ir Vaidas KAMISKAS dalyvavo Lenkijos Gorowo IIaweckie vaivadijoje vykusioje mokslinėje konferencijoje„Prūsų istorija XII- XIII a”. Konferencijos tikslas – prisiminti istorinę asmenybę HERKŲ MANTĄ. Dalyviai aplankė HERKAUS MANTO muziejų, jo vardo mokyklą. Su šia mokykla užmezgė ryšius. Tad kitais metais Vaikų ir jaunimo teatro AUŠRA aktoraiai ketina surengti bendrą kūrybinę-istorinę stovyklą buvusioje prūsų žemėje. Kelionę finansavo Klaipėdos socialdemokratai

Ryšius su užsienio šalimis plėtoja ir Socialdemokratinio jaunimo sąjunga. Jie rengė projektus ir dalyvavo tarptautiniuose seminaruose Vokietijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje.

RENGINIAI IR AKCIJOS

Tęsiame ir puoselėjame skyriaus tradicijas.

Viena iš jų – Lietuvos socialdemokratų Kalėdinė Gerumo akcija ŠILUMOS IR RAMYBĖS VISIEMS. Partinės grupės savo lėšomis ruošia kalėdines dovanas bei dovanų čekius maisto produktams ir lanko neįgalius, vienišus ar socialiai remtinus klaipėdiečius.

Jau treti metai šią akciją vykdome kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos miesto draugija. Iniciatorė yra mūsų bičiulė ir Raudonojo Kryžiaus aktyvistė Birutė ZEIGIENĖ. Aktyviai, nuoširdžiai ir be raginimo šioje akcijoje dalyvauja visų Klaipėdos skyriaus grupių nariai.

Per pastarąsias Kalėdas aplankėme 50 vienišų, neįgalių, vargingai gyvenančių klaipėdiečių. Šioje akcijoje dalyvavo LR Seimo narė , mūsų bičiulė Irena Šiaulienė. Ji apsilankė ir dovanas įteikė Klaipėdos Vaikų globos namų RYTAS, SMILTELĖ, DANĖ ir sutrikusio intelekto kūdikių namų gyventojams.

Irena ŠIAULIENĖ apie šią kalėdinę akciją parengė publikaciją dienraščiui KLAIPĖDA, bei pati už ją ir atsiskaitė.

Kalėdų ir Naujųjų Metų proga kiekvienais metais pasveikiname per 1 300 klaipėdiečių ir skyriaus bičiulių.

Ketveri metai iš eilės ankstyvą kovo 8-osios rytą partijos vyrai tiesiog gatvėse sveikina Klaipėdos moteris, teikdami rožes. Klaipėdietėms kasmet įteikiame 3000 rožių. Tai viena gražiausių ir maloniausių akcijų, jau tapusi tradicine – visiems priimtina , emocionali, kurioje skyriaus vyrai – bičiuliai – noriai dalyvauja, sulaukdami daug moterų šypsenų ir padėkų. Kasmet, ta proga aktyviausioms mūsų skyriaus bičiulėms organizuojame išvykas į LSDP tarybos organizuojamus šventinius koncertus.

Gegužės 1-ąją nuolat minime pavasarine talka Smiltynėje. Po talkos – bičiulių gegužinė gamtoje ir sportinės rungtynės. Pagrindiniai organizatoriai – Juozas RUPŠLAUKIS, Alfonsas RUŠINSKIS, Viktoras LIULYS, Vytautas KASPARAITIS, Romas JUREVIČIUS, Laima ŽUKAUSKIENĖ, Verutė MIKIENĖ.

Šauni, tradicinė ir kasmetinė skyriaus tradicija – Naujametinės vakaronės. Jas mėgsta ir su entuziazmu jose dalyvauja bičiuliai su šeimos nariais. Vakaronės yra populiarios ir laukiamos. Mes, be abejo, visada ieškome naujų šventės formų.

Kad labiau pažintume vieni kitus, kad mus pamatytų ir miestiečiai, formuojame naują tradiciją. Kviečiame skyriaus bičiulius ir jų šeimos narius, jų kolegas ir draugus į muzikinius- kultūrinius renginius. Pirmam mūsų bandymui pavyko. Tad pernai, spalio 1 dieną vėl visus pakvietėme į Klaipėdos muzikinio teatro operetę „Vienos kraujas”. Renginio metu pristatėme mūsų kandidatus į LR Seimą, pagerbėme mūsų bičiulius – jubiliatus, įteikdami gėlių puokštės, padėkos raštus, o naujiems nariams – narių bilietus, ženkliukus ir tradicinę socialdemokratų gėlę – rožę. Organizuojant šiuos renginius dirbo visos partinės grupės, tad muzikiniame teatre tuščių vietų nebuvo.

Penkerius metus mūsų skyrius buvo atsakingas už respublikinio LSDP sąskrydžio organizavimą Giruliuose. Tai dviejų mėnesių parengiamųjų – organizacinių darbų maratonas. Tad jau spėjo susiformuoti šio renginio organizacinis – darbinis komitetas, o pačiomis karščiausiomis sąskrydžio dienomis visi skyriaus nariai ateina į talką aktyvui.

Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie nuoširdžiai talkino ūkinio aprūpinimo, tvarkos ir dalyvių saugumo darbuose, rengė ir rūpinosi turininga sąskrydžio kultūrine programa, organizavo sportines varžybas, sprendė kitus organizacinius klausimus.

Bičiulio Alfonso BIČKAUS iniciatyva organizavome ir mūsų skyriaus bendrą sąskrydžio palapinę. Čia klaipėdiečiai galėjo bičiuliškai pabendrauti tarpusavyje ir su partijos vadovais, buvusios vyriausybės nariais, LR Seimo nariais.

Sąskrydyje visuomet gausiai dalyvauja partijos vadovybė. Bet kitą kart, lankydamiesi Klaipėdoje, susitikimams su partiečiais laiko neranda.

Kita amžina problema – partijos vadovybė niekuomet neatsiklausia mūsų skyriaus nuomonės kadrų klausimais. O būna, gi, galimybių vieną ar kitą mūsų bičiulį siūlyti į atsakingą postą ar tarnybą.

Tačiau pastovios dalykiškos paramos iš centro sulaukiame – iš LSDP pirmininko pavaduotojos Mildos PETRAUSKIENĖS ir mūsų koordinatorės partijos centrinėje būstinėje Danutės POLIAKOVIENĖS. Visuose susitikimuose ir skyriaus renginiuose aktyviai dalyvauja mūsų bičiulė – LR Seimo narė Irena ŠIAULIENĖ.

Du metai iš eilės vyksta Klaipėdos krepšinio federacijos organizuojami Klaipėdos miesto krepšinio pirmenybių turnyrai. Čia žaidžia SOCIALDEMOKRATŲ komanda, laimėjusi prizines vietas (pernai II -ąją vietą). Komandos apranga ir kitais organizaciniais reikalais rūpinasi bičiulis Juozas RUPŠLAUKIS. Krepšinis – viena efektyviausių partijos populiarinimo priemonių tarp jaunimo. O ir mūsų komandos pavadinimas -SOCIALDEMOKRATAI. Mūsų krepšininkų aprangą puošia partijos simbolika.

NOMINACIJOS

Norisi pasidžiaugti, kad mūsų bičiuliai – Danguolė DRUNGILIENĖ, Valentinas GREIČIŪNAS, Sigitas DOBILINSKAS – buvo apdovanoti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Garbės ženklu. O bičiulė Birutė ZEIGIENĖ tapo šių metų akcijos AŠ – PILIETIS nominante. Sveikiname bičiulius.

SKYRIAUS FINANSAI

Šiek tiek apie svarbią kiekvieno partiečio pareigą – nario mokesčio mokėjimą.

Klaipėdoje per 2008 metus surinkto nario mokesčio vienam nariui tenka 36,30Lt (2007 m. – 36,04 Lt). Vilniaus mieste – 65,02 Lt, Kauno mieste – 52,96 Lt.

Vidutiniškai vienas narys per mėnesį moka: Klaipėdoje – 3,03 Lt , Vilniuje – 5,42 Lt , Kaune – 4,41 Lt

Turėtume pasitempti. Kiekviena mūsų skyriaus partinė grupė turėtų atlikti savo vidinį auditą ir analizę – kodėl nariai nemoka nario mokesčio.

Manau, kad būtų tikslinga pritarti Klaipėdos skyriaus tarybos nario Juozo RUPŠLAUKIO iniciatyvai: siūlyti mūsų konferencijos delegatams teikti pataisas LSDP Statuto rengimo darbo grupei, dėl LSDP Statuto 66 straipsnio pataisos, kad „nario mokestis turi būti ne mažesnis kaip 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius”.

Per ataskaitinį laikotarpį mūsų pajamas sudarė:

nario mokestis – 15 501,- Lt;

patalpų nuoma – 21 376,- Lt;

rėmėjų lėšos – 103163,- Lt.

Pinigai panaudoti rinkimų, respublikinių socialdemokratų sąskrydžių ir kitų skyriaus skyriaus renginių organizavimui bei einamiesiems skyriaus reikalams.

Noriu paminėti, kad buvo atliktas nuomojamų partijos patalpų kapitalinis remontas, sutvarkyti partijos sanitariniai mazgai ir atlikti kiti smulkūs remonto darbai būstinėje.

Gruodžio mėnesį pradėjome atnaujinti skyriaus internetinį tinklapį, kurio visų galimybių anksčiau mes neišnaudojome. Informacija, kuriame, buvo atnaujinama epizodiškai, kiek labiau – Seimo rinkimų laikotarpyje.

Bandome prisitaikyti prie šio laikmečio naujovių ir reikalavimų. Ieškome formų kaip save , partijos skyrių pateikti įdomiai, patraukliai, kad sudominti klaipėdiečius. .

Bet turėtume ir patys priprasti jame lankytis: teikti siūlymus ir kritiką tinklapio redakcijai, teikti informaciją apie partinių grupių veiklą.

RYTOJUS

Šiais metais mūsų laukia svarbūs įvykiai – LR Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europarlamentą. Šioje konferencijoje turime galimybę teikti savo siūlymus į Europarlamento ir LR Prezidento rinkimų kandidatus.

Kviečiu visus bičiulius įsijungti į rinkiminę kampaniją. Jūs reikalingi rinkimų štabe, rinkiminių apylinkių komisijoje. Reikalingos Jūsų idėjos, mintys, pasiūlymai ir nuoširdus darbas. Rinkimų rezultatai priklauso nuo kiekvieno mūsų partiečio asmeninio indėlio.

Apie skyriaus veiklą. Turime pripažinti, kad mūsų gretos auga ne taip sparčiai kaip galėtų. Mes neišnaudojame savo resursų. Aktyvesnės turėtų būti ir partinės grupės. Pusė skyriaus grupių per ataskaitinį laikotarpį nepriėmė nei vieno nario.

Esame kritikuojami, kad daugiau dirbame „į partijos vidų”. Dažniausiai mūsų skyriaus taryboje, prezidiume, partinėse grupėse apsiribojama einamųjų ir kasdieninių darbų svarstymu, jų organizavimu. Pasigendama aktualių Klaipėdai ir jos bendruomenei problemų aptarimo, socialdemokratų įvaizdžio gerinimo ar kitų politinių klausimų aptarimo, diskusijų šiais klausimais. O ir perverskit tarybos, prezidiumo protokolus – pasiūlymų minėtais klausimais vos keletas.

Todėl tikrai turime džiaugtis BIČIULIŲ partinės grupės iniciatyva dėl komitetų ar darbo grupių kūrimo skyriuje, kur būtų kalbama apie alternatyvas dabar priimamiems savivaldybės tarybos sprendimams. Tai galėtų išvirsti į savotišką šešėlinę Klaipėdos miesto tarybą – vienas iš žingsnių rengiantis savivaldos rinkimams.

Į šiuos komitetus turėtų burtis visi norintys skyriaus bičiuliai. Čia turėtų gimti ir rinkiminė programa, ir politinio darbo, partijos įvaizdžio gerinimo idėjos, kurias siūlytų ne vien prezidiumas , ar taryba. Tai siūlytų visi partinių grupių bičiuliai. Ir nebūtų pakartota praėjusių savivaldos rinkimų klaida, trumpas kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašas.

Ruošiantis Europarlamento rinkimams turime nepamiršti kertinių socialdemokratinių vertybių, išsaugoti ideologinę takoskyrą, nesupanašėti su dešiniaisiais, ne tik deklaruoti, bet ir vadovautis principu – SVARBIAUSIA – ŽMOGUS.

Prisiminkime pagrindinę savo partijos misiją, deklaruotą švenčiant mūsų partijos 110 metų jubiliejų: VISĄ VEIKLĄ SKIRTI ŽMONIŲ GEROVEI KELTI, DIRBANT VARDAN PAPRASTO ŽMOGAUS.

LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkas

Sigitas Dobilinskas

Šnekamoji kalba taisyta. Pateikiama sutrumpintai.