Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

Skyriaus tarybos ataskaita, 2008 04 19

LSDP Klaipėdos skyriaus tarybos ataskaita už 2007 04 14-2008 04 18. Skelbta ataskaitinėje Klaipėdos skyriaus konferencijoje 2008 04 19

(pateikiama sutrumpintai)

Praėjo metai po ataskaitinės rinkiminės LSDP Klaipėdos skyriaus konferencijos, kurioje aptarėme nuveiktus darbus, jų rezultatus ir išrinkome skyriaus vadovybę.

SKYRIUS

2008 m. balandžio 15 d. LSDP Klaipėdos miesto skyriaus įskaitoje yra 421 narys , t.sk. moterų 153 , 248 narių turi aukštąjį išsilavinimą. 2007 metų balandžio 06 d. įskaitoje buvo 403 nariai. Skyriaus narių apskaita tvarkoma laikantis LSDP nuostatų : kiekvienas narys yra užpildęs įskaitos kortelę , pagal patvirtintą formą sudarytas bendras visų narių alfabetinis sąrašas ir atskiri narių sąrašai pagal partines grupes.

Per ataskaitinį vienerių metų laikotarpį narių skaičius skyriuje esminiai nepakito. Per ataskaitinį laikotarpį priimta 48 nauji nariai , (t.sk. iki 30 metų – 11 narių). Pagal LSDP Statuto 17 punktą „be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvavę partijos veikloje ir nemokėję nario mokesčio” partinių grupių sprendimu iš sąrašo buvo išbraukti 27 nariai; 3 nariai mirė.

TARYBA

2007 m.balandžio 14 d. skyriaus ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje į skyriaus tarybą buvo išrinkta 30 narių: Valdemaras ANUŽIS, Antanas BUČINSKA, Alfonsas BIČKUS, Sigitas DOBILINSKAS, Danguolė DRUNGILIENĖ, Domininkas FARTUŠKEVIČIUS, Eglė FURMANAITĖ, Violeta GEMBUTIENĖ, Valentinas GREIČIŪNAS, Klaus Peter Paul GRUDZINSKAS, Rimvydas JUODVIRŠIS,Vaidas KAMINSKAS, Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS, Ina KICTENKIENĖ, Vaidutis LAURĖNAS, Vaidotas LINKUS, Svetlana LAPICKAJA, Aldutė MENIAKINA, Antanas MILINIS, Mindaugas MILINIS, Lilija PETRAITIENĖ, Kęstutis PIEŽAS, Vytautas RINKEVIČIUS, Juozas RUPŠLAUKIS, Alfonsas RUŠINSKIS, Vaidas RAMANAUSKAS, Irena ŠIAULIENĖ, Milda URBONAVIČIENĖ, Albertas ZULONAS, Vytautas ZIGMANTAS.

Pagrindinis skyriaus tarybos formavimo principas taip pat buvo patvirtintas skyriaus ataskaitinėje- rinkiminėje konferencijoje – kad tarybos sudėtyje būtų skyriaus pirmininkas, LSDP Seimo narė, apskrities viršininkas, LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje nariai, grupių pirmininkai ir , kad nuo 20 partinės grupės narių į tarybą būtų deleguojamas vienas narys. Konferencijoje buvo išrinktas skyriaus pirmininkas ir pavaduotojai.

Taryba iš 11 savo narių sudarė prezidiumą : pirmininkas – Sigitas DOBILINSKAS, pirmininko pavaduotojai – Valdemaras ANUŽIS, Danguolė DRUNGILIENĖ, Alfonsas BIČKUS, iždininkė – Violeta GEMBUTIENĖ, atsakingoji sekretorė – Lilija PETRAITIENĖ. Prezidiumo nariais buvo išrinkti Valentinas GREIČIŪNAS, Vytautas RINKEVIČIUS ,Aloyzas KAŽDAILEVIČIUS, Vaidotas LINKUS ir Vytautas ZIGMANTAS.

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 tarybos ir 13 prezidiumo posėdžių , 1 skyriaus konferencija ir 2 visuotiniai narių susirinkimai – susitikimai su LSDP pirmininku (dabar LSDP Garbės pirmininku) Algirdu BRAZAUSKU; LSDP pirmininku, LR Vyriausybės Ministru Pirmininku Gediminu KIRKILU, LR Vyriausybės nariais – ministre Vilija BLINKEVIČIŪTE bei LR Seimo nariais.

Pagrindiniai skyriaus tarybos , prezidiumo posėdžiuose svarstyti klausimai : partinių grupių veiklos aktyvinimas; nario mokesčio mokėjimas , skyriaus tarybos darbo plano svarstymas ir tvirtinimas , LSDP frakcijos miesto savivaldybės taryboje veikla, skyriaus organizuojamos šventinės akcijos, skyriaus ūkiniai – organizaciniai klausimai.

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje prezidiumas daug dėmesio ir laiko skyrė LSDP respublikinio sąskrydžio organizaciniams klausimams. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pagrindiniai ir aktualiausi posėdžių darbotvarkės klausimai buvo pasirengimas LR Seimo rinkimams ir kandidatų tvirtinimas vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardose. Taryba patvirtino rinkimų štabo vadovą . Kitas aktualus klausimas svarstytas tarybos posėdžiuose – skyriaus įstatų projektas. Gražią iniciatyvą parodė DANĖS grupė, parengusi pirminį įstatų projektą, alternatyvų įstatų projektą parengė ir MARIŲ DARBO grupė. Tarybos sprendimu iš partinių grupių atstovų buvo suformuota įstatų rengimo darbo grupė, kurios vadove paskirta pirmininko pavaduotoja Danguolė DRUNGILIENĖ. Darbo grupė apibendrino pateiktus įstatų projektus ir parengė vieną apibendrintą įstatų projektą, už pagrindą paimdama LSDP tipinius įstatus. Šiandien šis klausimas yra įtrauktas į konferencijos darbotvarkę ir delegatai apsvarstę , išdiskutavę turės patvirtinti galutinę skyriaus įstatų redakciją.

GRUPĖS

Skyriaus struktūrinis pagrindas-partinės grupės. Jų skyriuje yra įregistruota 9. Penkios partinės grupės veikia teritoriniu principu , t.y. LR Seimo rinkimų apygardų pagrindu:

1. DANĖS – pirmininkas Vaidotas LINKUS.
2. BALTIJOS – pirmininkė Milda URBONAVIČIENĖ.
3. PAJŪRIO – pirmininkas Alfonsas RUŠINSKIS.
4. MARIŲ – pirmininkas Albertas ZULONAS.
5. MARIŲ apygardos DARBO GRUPĖ – pirmininkas Vytautas ZIGMANTAS.
Ir 4-ios – profesiniu pagrindu:

1. SANTARVĖS – pirmininkas Antanas MILINIS
2. DRAUDIMO DARBUOTOJŲ – pirmininkas Domininkas FARTUŠKEVIČIUS.
3. CENTRO – pirmininkas Vaidas KAMINSKAS.
4. ŽUVĖDROS – pirmininkas Kęstutis PIEŽAS.
Skyriaus partinės grupės dirba savarankiškai, kiekviena skiriasi narių skaičiumi , partine drausme, yra suformavusios savo veiklos ir narių tarpusavio bendravimo tradicijas.

Viena aktyviausių yra DANĖS partinė grupė (117 narių). Grupės pirmininkas Vaidotas LINKUS. Per ataskaitinį laikotarpį į grupę įstojo 14 naujų narių. Grupės nariai yra aktyvūs renginių dalyviai ir iniciatoriai. Deja, grupės aktyvumas yra sumažėjęs, užgeso jų graži iniciatyva – keletą metų veikęs politinių diskusijų klubas, kuriam vadovavo profesorius Vaidutis Laurėnas. Čia rinkdavosi partiečiai, norintys padiskutuoti aktualiais politikos klausimais, besidomintys politologija, rinkimų technologijomis. Reikėtų atgaivinti ir teorinių praktinių konferencijų, rengiamų apskrities socialdemokratams tradiciją, kurios nuolatinis moderatorius buvo docentas Antanas BUČINSKAS.

Tačiau grupė turi ir problemų. Išaugus narių skaičiui virš šimto, vis sunkiau spręsti narių informavimo, nario mokesčio rinkimo klausimus. Ieškodama išeities grupė pasiskirstė į šešis pogrupius, kurių koordinatoriai atsakingi už informacijos teikimą ir nario mokesčio mokėjimo kontrolę savo pogrupyje.

DANĖS grupės narių mokamas nario mokestis kiekvienais metais sudaro didžiausią lyginamąjį svorį tarp partinių grupių, tačiau grupė turėtų išsiaiškinti priežastis, kodėl kai kurie nariai moka nereguliariai, arba visiškai nemoka.

Gausi ir aktyvi yra BALTIJOS partinė grupė, jungianti 110 narių. Grupės pirmininkė Milda URBONAVIČIENĖ. Per ataskaitinį laikotarpį į grupę įstojo 17 naujų narių. Baltijiečiai turi savas veiklos tradicijas : organizuoja kasmetines išvykas po Lietuvą , pernai vasarą jie vyko į Kaliningradą (buvusį Karaliaučių), kur kelionės gidas buvo filosofas, knygos KARALIŲ MIESTAS BE KARALIŲ autorius Arvydas JUOZAITIS. Rengia įdomius literatūrinius rytmečius, grupės vakarones . Grupės nariai drausmingai moka nario mokestį, aktyviai dalyvauja visuose partijos renginiuose ir akcijose. Šios grupės nariai labai aktyviai dirba ir rinkiminėse kampanijose. Jie sudaro miesto rinkiminių apylinkių komisijose dirbančių narių pagrindą ir dirba be išimties visų apygradų rinkiminėse komisijose pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais, sekretoriais ir eiliniais nariais.

Skaitlinga narių skaičiumi (51 narys) yra MARIŲ apygardos DARBO GRUPĖ, turinti savo būstinę su gražia iškaba, pažymėta socialdemokratine atributika. Aktyviai talkina organizuojant partijos renginius grupės pirmininkas Vytautas ZIGMANTAS. Norėtųsi palinkėti, kad daugiau grupės narių aktyviau dalyvautų partinėje veikloje.

Jaunatviška ir skaitlinga (41 narys) yra SANTARVĖS grupė , kurios daugumą sudaro jaunimas. Deja, šios grupės veikla sulėtėjo. Grupės jaunimas aktyviai dalyvauja kūrybinėje „Aušros” teatro veikloje.

Aktyviai į partijos veiklą įsijungė PAJŪRIO partinė grupė, kurioje yra 34 nariai. Pirmininkas – Alfonsas RUŠINSKIS. Grupė išaugo narių skaičiumi nuo 25 iki 34 narių, drausmingai moka nario mokestį. Per ataskaitinį laikotarpį ši grupė ženkliai suaktyvino savo veiklą. Alfonsas RUŠINSKIS, Rimvydas JUODVIRŠIS, Jonas TAUTKUS, Juozas SINKEVIČIUS aktyviai talkina partijos renginiuose. Vytautas KASPARAITIS savo sportiniais pasiekimais garsina Klaipėdą, Lietuvą aukščiausio lygio laimėjimais pasauliniuose veteranų lengvosios atletikos čempionatuose. Be viso šito jis yra nepamainomas mūsų skyriaus sportininkų komandos LSDP respublikiuose sąskrydžiuose organizatorius ir vadovas, kurio pastangos daug prisidėjo, kad mūsų komanda pernai ir vėl laimėjo pirmąją vietą.

Aktyvi ir drausminga yra DRAUDIMO DARBUOTOJŲ grupė . Pirmininkas Domininkas FARTUŠKEVIČIUS. Tačiau grupės narių skaičius jau kelinti metai neauga, sustojo ties skaičiumi 15 . Grupė drausmingai moka nario mokestį , aktyviai dalyvauja partijos renginiuose

MARIŲ partinė grupė (15 narių). Pirmininkas Albertas ZULONAS. Jos nariai labai drausmingai moka nario mokestį, aktyviai dalyvauja partiniame gyvenime, tačiau naujų narių per ataskaitinį laikotarpį priėmė tik vieną. Čia grupei reikėtų pasitempti.

Labiausiai atsinaujinusi per ataskaitinį laikotarpį – CENTRO (buvusi LAIVYNO) grupė (18 narių) , pirmininkas Vaidotas KAMINSKAS. Per atasakitinį laikotarpį grupė pagal LSDP Statuto 17 straipsnį išbraukė 9 narius, kurie „be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvavo partijos veikloje ir nemokėjo nario mokesčio„ ir priėmė 7 naujus narius. Grupė įsijungė į partijos gyvenimą, pradėjo dalyvauti renginiuose , rinkimų kampanijose.

Išaugo ir narių skaičiumi ir iniciatyvumu ŽUVĖDROS grupė, iniciatyvaus pirmininko Kęstučio PĖŽOS dėka. Grupė priėmė naujų narių, nedalyvaujančius narius išbraukė. Grupės nariai pradėjo aktyviai dalyvauti visuose partijos renginiuose.

Jauniausia GIMNAZIJOS grupė, susibūrusi iš socialdemokratinio jaunimo . Pirmininkė Eglė FURMANAITĖ. Grupėje liko tik 7 nariai. Jaunimas išvyko studijuoti ar dirbti į užsienį .Grupės nariai nusprendė įsilieti į kitų grupių gretas ir šiuo metu tarybos sprendimu nebedirba. Galbūt reikalinga ir mūsų -vyresniųjų aktyvi pagalba jaunimui.

KLUBAI, SĄJUNGOS

Aktyviai dirba LIETUVOS SOCIALDEMOKRAČIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS KLAIPĖDOS SKYRIAUS KLUBAS (42 narės),pirmininkė Aldutė MENIAKINA. Skyriaus socialdemokratės yra VAKARŲ LIETUVOS NEVYRIAUSYBINIŲ MOTERŲ ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJOS narės, praėjusių metų rudenį aktyviai ir gausiai dalyvavo Klaipėdos miesto konferencijoje VILTIES IR VIENYBĖS AKCIJA, kuri buvo skirta Lietuvos moterų judėjimo 100-mečiui paminėti. Mūsų socialdemokračių moterų klubas konferencijoje surengė savo veiklos pristatymą -parodą. Visus metus klubo atstovės aktyviai dalyvavo ir Klaipėdos regiono moterų informacijos centro rengiamuose „ Klaipėdos regiono moterų ir vaikų benduomeniškumo,verslumo ir gebėjimų ugdymo projektuose -seminaruose”.

Kad socialdemokračių moterų klubo veikla būtų turininga ir ideologine prasme, jau antri metai yra rengiami diskusijų vakarai, pavadinti „ politinio švietimo valandėlėmis”, kuriuose moterys aiškinosi ir diskutavo apie SOCINTERNĄ, Valstybės ir nacionalinį biudžetą, jo formavimo principus ir pagrindinius rodiklius, apie Savivaldos įstatymą. Kitos numatytos temos veiklos plane -Europos šalių socialdemokratinės partijos, jų patirtis.

Aktyvus partijos talkininkas – SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO SĄJUNGA. Šios sąjungos Klaipėdos skyrius per ataskaitinį laikotarpį išgyveno savo gyvavimo ir veiklos sinusoidę , kritimą ir augimą, kurį parodo ir tas faktorius , kad per trumpą laiką pasikeitė trys jaunimo sąjungos vadovai. Dabar išrinkta skyriaus jaunimo sąjungos vadovė Greta KLIMAITĖ labai aktyviai ėmėsi veiklos ir subūrė esantį jaunimą. Taip pat į jaunimiečių gretas įsijungė būrys naujų narių. (narių skaičius išaugo nuo 15 iki 36 ). Džiugina, kad jaunimas ateina su savo pasiūlymais ir iniciatyvomis. Jie dalyvauja miesto jaunimo APVALAUS STALO diskusijoje, jaunimo organizacijų mugėse, š.m. kovo 28 d. surengė miesto Savivaldybėje diskusiją tema „Silpnųjų alkoholinių gėrimų reklama ir draudimai”, į kurią pakvietė LR Seimo narius -klaipėdiečius, miesto politikus, partijų pirmininkus ir įvairių jaunimo organizacijų atstovus. Jaunimiečiai ir patys dalyvauja, ir nuoširdžiai talkina visuose partijos rengiamose akcijose, renginiuose.

Per ataskaitinį laikotarpį toliau buvo plėtojami mūsų skyriaus ryšiai su užsienio socialdemokratais. Čia didelis indėlis – bičiulės Eglės ŠILEIKIENĖS, atsakingos už ryšius su užsienio šalių socialdemokratais. Yra palaikomi nuolatiniai kontaktai, susirašinėjimas el. paštu. Bendradarbiavimas ir kontaktai davė konkrečių rezultatų. Kai kuriuos švedų agitacinės -rinkiminės medžiagos rengimo ir pateikimo būdus panaudojome savo rinkiminės kampanijos metu.

Pernai vasarą Eglė ŠILEIKIENĖ pilnai organizavo švedų SANDVIKEN‘o savivaldybės profsąjungos lyderių vizitą VILNIUJE ir mūsų partijos centre. LSDP frakcijos Seime narys, socialinių reikalų komiteto pirmininkas Algirdas SYSAS padėjo organizuoti Lietuvos profsąjungiečių susitikimą su švedų profsąjungiečiais.

Praėjusių metų rugsėjo 6-9 d. KLAIPĖDOJE lankėsi ŠVEDIJOS SODERHAMN‘o savivaldybės socialdemokratės. Jas domino socialinė sfera – lankėsi vaikų darželyje, senelių globos namuose. Organizavome svečiams pažintines ekskursijas po gražiausias mūsų vietas, o atsisveikinant gražią vakaronę, kur skambėjo lietuviška ir švediška liaudies daina .

Po mėnesio mūsų viešnios atvežė labdaros siuntą KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS parapijos CARITAS senelių globos namams : 7 spec.paskirties funkcines lovas, 18 invalidams skirtų kėdžių, 27 vaikštynes, 12 invalidų vežimėlių, lovos patalynės komplektų ir ypač reikalingų sauskelnių.

Manau, kad mūsų ryšiai su užsienio socialdemokratais plėsis, paįvairindami ir papildydami mūsų skyriaus veiklą naujomis idėjomis, patirtimi. Norisi paraginti jaunimą aktyviau užmezti kontaktus, dalyvauti bendruose Europos jaunimo projektuose, tada ir patiems bus įdomiau dirbti.

TRADICIJOS, AKCIJOS, RENGINIAI

Jau tradiciškai Socialdemokratų partija ir mūsų Klaipėdos skyrius tęsia įvairias per rinkiminį laikotarpį pradėtas akcijas. Kelinti metai iš eilės mes, kartu su visos respublikos socialdemokratais vykdome Kalėdinę Gerumo akciją. Praėjusių metų pabaigoje mūsų skyriaus partinės grupės vėl paruošė kalėdines dovanas – dovanų čekius maisto produktams ir aplankė namuose neįgalius, vienišus ar socialiai remtinus klaipėdiečius. Šią akciją jau antri metai darome kartu LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS Klaipėdos miesto draugija. Iniciatorė yra mūsų partietė Birutė ZEIGIENĖ. Aktyviai, nuoširdžiai ir be raginimo akcijoje dalyvauja visų grupių pirmininkai, grupių aktyvas. Ir vėl kartu su Raudonojo kryžiaus slaugytojomis aplankėme 50 vienišų, neįgalių, socialiai labai vargingai gyvenančių klaipėdiečių.

Šioje akcijoje aktyviai dalyvavo ir LR Seimo nariai Irena ŠIAULIENĖ, Vytautas ČEPAS. Irena ŠIAULIENĖ klaipėdiečiui Juzef MURAVSKIUI padovanojo funkcinę lova su nauju patalynės komplektu. Vytautas ČEPAS aplankytas tris šeimas pasiėmė nuolatinėn globon, rūpinasi jauno neįgaliaus klaipėdiečio dantų protezavimu, o Stefanijai KAZAKEVIČIENEI – išspausdinti jos kūrybinius bandymus, rašomas pasakas .

Tęsiame ir kitą gražią skyriaus iniciatyvą – kasmet rengti akciją, skirtą Tarptautinei moters dienai kovo 8-ajai paminėti . Jau treji metai yra perkamos rožės ir Kovo 8-osios ankstų rytą partijos vyrai , pasipuošę socialdemokratine atributika , sveikina moteris mieste. Klaipėdietėms ir šiemet įteikėme 3000 rožių . Tai viena iš gražiausių ir maloniausių akcijų, pretenduojančių į miesto tradiciją – visiems priimtiną , emocionalią ir laukiamą. Akcijos dalyviai vyrai šmaikštavo, kad ir klaipėdietės jau žino, kad sveikina jas socialdemokratai. Aktyviausias mūsų skyriaus bičiules socialdemokrates šiemet vežėme į respublikinės LSDP tarybos organizuotą šventinį koncertą , skirtas moterims, kuris vyko Šiaulių arenoje.

Kita skyriaus puoselėjama tradicija, tai proginių sveikinimo atvirukų su mūsų partijos atributika išleidimas ir išsiuntimas miestiečiams įvairių švenčių proga. Praėjusiais metais sveikinimus Kalėdų, Naujųjų Metų proga gavo 1500 klaipėdiečių ir skyriaus bičiulių. Į šį skaičių patenka ir miesto kultūros, švietimo darbuotojai, profsąjungos nariai.

Jau penktą kartą Gegužės 1-ąją – Tarptautinę dirbančiųjų solidarumo šventę, o tuo pačiu ir partijos įspūdingą 111 metų sukaktį paminėjome pavasarine talka Smiltynėje . Po talkos vėl buvo surengta bičiulių šventė gamtoje, sportinės rungtynės ir be abejo, vaišės. Kaip ir kasmet, pagrindiniai organizatoriai – Juozas RUPŠLAUKIS, Alfonsas RUŠINSKIS, Viktoras LIULYS, Vytautas KASPARAITIS, Romas JUREVIČIUS, Laimutė ŽUKAUSKIENĖ, Lilija PETRAITIENĖ.

Birželio 1-ąją Tarptautinę vaikų gynimo dieną skyrius padovanojo gražią dovaną vaikų globos namų RYTAS, agentūros VISOS LIETUVOS VAIKAI ir GAUSIŲ ŠEIMŲ bendrijos vaikams . Pilnas autobusas (45 vaikai) buvo nuvežti į Vilnių, Nacionalinio dramos teatro spektaklį – pasaką vaikams “Pelenė” . Po spektaklio vaikai dar apžiūrėjo Archikatedrą, pakilo į Gedimino kalną, nes dauguma jų Vilniuje lankėsi pirmą kartą.

Kad daugiau bendrautume, susitelktume, lapkričio 12 dieną pakvietėme visus skyriaus bičiulius su šeimos nariais, bendradarbiais į Muzikos centro salę, kur žiūrėjome Klaipėdos universiteto „Teatro klasės „ spektaklį – B.Brechto „Kaukazo kreidos ratas”. Į šį renginį buvo pakviesti ir mokytojai , taip pat miesto ligoninių darbuotojai. Po spektaklio buvo organizuotas furšetas, svečiai ir bičiuliai bendravo, dalijosi įspūdžiais.

Stengiamės laikytis tradicijos, kad prieš kiekvieną renginį yra pagerbiami mūsų bičiulai – jubiliatai, jiems įteikiamos gėlių puokštės, padėkos raštai, taip pat naujai įstojusiemas nariams įteikiame narių bilietus, ženkliukus ir tradicinę socialdemokratų gėlę – rožę.

Šauni, taip pat kasmetinė mūsų skyriaus tradicija – Naujametinė vakaronė, kurią šį kartą derinome su kultūrine programa: Muzikinio teatro šokio spektakliu „Skinsiu raudoną rožę” . Po spektaklio vyko furšetas, grojo muzika ir vakaro pabaigoje buvo įneštas „Socialdemokratinis tortas” su mūsų simboline rože. Renginys yra populiarius ir laukiamas, į kurį bičiuliai renkasi su šeimos nariais.

Šių metų sausio pabaigoje įvyko visuotinis partijos narių susirinkimas- susitikimas su mūsų partijos pirmininku, premjeru Gediminu KIRKILU. Pirmininkas išsamiai supažindino su Lietuvos ūkio realijomis, daug diskusijų visuomenėje sukėlusia LEO problematika, LSDP Tarybos sausio 15 dienos nutarimu dėl Algirdo PALECKIO pašalinimo iš partijos ir taip pat atsakė į bičiulių klausimus . Tradiciškai buvo pagerbti jubiliatai ir naujiems nariams įteikti partijos bilietai.

Visuose susitikimuose ir skyriaus renginiuose aktyviai dalyvauja mūsų bičiulė – LSDP frakcijos Seime pirmininkė Irena ŠIAULIENĖ.

Pastovios ir dalykiškos paramos sulaukiame ir iš LSDP Pirmininko pavaduotojos Mildos PETRAUSKIENĖS ir mūsų koordinatorės partijos centrinėje būstinėje Danutės POLIAKOVIENĖS.

2007 m. spalio mėnesį mūsų partijos tarybos posėdyje buvo priimtas srendimas deleguotį socialdemokratų krepšininkų komandą rungtyniauti Klaipėdos miesto krepšinio turnyre. Tokia Komanda buvo suburta, per trumpą laiką skoningai ekipiruota, jau lapkričio mėnesį pradėjo varžybų maratoną tarp 17 komandų siekusių “Didžiosios ” Klaipėdos miesto taurės. Socialdemokratai sėkmingai sužaidė turnyre, pateko į finalą ir pilnutėlėje “Neptūno” arenos salėje nusileido tik daugiau patirties turinčiai “Promėtėjaus” komandai. Aš galvoju, tai sėkminga viešoji akcija, mes parėmėme jaunimą, kuris norėjo sportuoti, keturis mėnesius kas savairę po du kartus socialdemokratų apranga vilkinti komanda išbėgdavo į aikštelę,kad įveiktų savo priešininką.Labai greitai mūsų komanda tapo turnyro lydere ir teisėtai nusipelnė kitų komandų žaidėjų ir jų sirgalių simpatijas.

Norėčiau, kad ši gera iniciatyva ateityje tęstusi, kad jaunimas socialdemokratų apranga taptų ir mūsų partijos nariais, kad mūsų komandos varžybas aktyviau lankytų mūsų partiečiai, kad mūsų skyriaus internetiniame puslapyje galėtume rasti informacijos apie vykdomo turnyro eigą ir mūsų komandos pasiekimus.

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti mūsų kolegai iš DANĖS gr. Kazimierui SKUTULUI,mūsų frakcijos miesto savivaldybėje nariui Rimantui CIBAUSKUI už paramą ekipiruojant mūsų komandą, Jūsų finansinė parama leido įgyvendint šią kilnią idėją. Tuo pačiu norėčiau tarti padėkos žodį mūsų skyriaus foto metraštininkui Eugenijui MACUI, kuris užfiksavo daug įdomių akimirkų iš vykusio turnyro, manyčiau, kad jo fotoreportažas galėtų pasirodyti mūsų skyriaus būstinėje, tokiu budu pareklamuotume pas mus gimusią naują iniciatyvą.

RESPUBLIKINIS SĄSKRYDIS

Šiemet jau bus ketvirti metai iš eilės, kaip mūsų skyrius yra atsakingas už respublikinį LSDP sąskrydžio organizavimą. Pernai dalyvių skaičiumi buvo pasiektas rekordas – virš trijų tūkstančių dalyvių. Visos respublikos socialdemokratai laukia šios šventės ir pilnais autobusais suvažiuoja į pajūrį: čia tris dienas verda sportinės aistros, skamba muzika ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Mums tai darbymetis, kada visų, kas tik gali, prašome padėti viename ar kitame darbo bare. Deja, mums kaip šeimininkams, nelabai lieka laiko šventės džiaugsmams, mūsų rūpestis, kad sąskrydis praeitų sklandžiai, visų nuotaika būtų gera, kad darniai dirbtų visos tarnybos ir tvyruotų bičiuliško bendravimo šiluma .

Naudodamasis proga noriu padėkoti visiems (išvardinti visų nebandysiu, nes sąrašas yra labai ilgas), kurie nuoširdžiai talkino ūkinio aprūpinimo, tvarkos ir dalyvių saugumo darbuose, rengė ir rūpinosi turininga sąskrydžio kultūrine programa, organizavo sportines varžybas, sprendė įvairius organizacinius klausimus. Visų mūsų bendrų pastangų rezultatas ir lėmė sąskrydžio sėkmę.

Šiemet vėl reikės Jūsų susitelkimo ir nuoširdaus darbo, nes visi mato sąskrydį tik Giruliuose prie jūros.

ATEITIES UŽDAVINIAI

Mūsų laukia tikrai namažai einamųjų darbų. Artimiausi – tai pavasarinė talka, respublikinis socialdemokratų sąskrydis Giruliuose. Labai svarbūs laukia įvykiai ir politiniame gyvenime – šiais metais vyks rinkimai į LR Seimą . Šiandien jūs patvirtinsite mūsų kandidatus keturiose Klaipėdos vienmandatėse apygardose ir daugiamandatėje apygardoje.

Pranešėjas LSDP Klaipėdos skyriaus pirmininkas Sigitas DOBILINSKAS