Pages Navigation Menu

Klaipėdos skyrius

D.Kačinskas: “Paprastieji bebrai prieš elitinius socialdemokratus”

D.Kačinskas: “Paprastieji bebrai prieš elitinius socialdemokratus”

Rašinys nekoreguotas, o “LSDP Klaipėda” tinklapio nuomonė nebūtinai sutampa su paskelbta nuomone.

Linksma palyginamoji analizė, bandanti rasti liūdnos socdemų situacijos priežastis ir pasiūlyti ilgamečiams lyderiams elementarius sprendimus.

Tiems, kas buvo LSDP konferecijoje tai tarsi, nebaigto iš tribūnos, pasakojimo tęsinys.  Prioriteto tvarka privalau padėkot visiems, masiškai palaikiusiems mane gausiais plojimasis nuo pat pasisakymo pradžios, tai nors ir šiek tiek trukdė susikaupti, bei perteikti Jums, gerbiamieji, rišlias žinutes, bet buvo man svarbūs kaip akivaizdus ženklas  jog tema nerealiai aktuali ir reikia imtis konkrečių veiksmų.

Bet, tęskime pasakojimą. Dėl Jūsų ir dėl bičiulių, neturėjusių galimybės dalyvaut konferencijoje.

Pradžiai, apie pačią pasakojimo stilistiką.

Nenoriu būti nuobodus ir perdėtai rimtas. Nes, kaip žinote, pačios didžiausos kvailystės pasaulyje, o ir nusikaltimai, daromi rimčiausiais veidais. Bet yra ir dar viena priežastis, verčianti mane pateikti mums visiems svarbias žinutes neįprasta forma. Tą, informacijos sklaidos metodą, puikiai buvo įvaldęs III autoritarinio fašistinio reicho propagandos ministras Gebelsas, ją, kol kas vis dar demokratinėje Lietuvoje, pusėtinai gerai naudoja LSDP oponentai. Tik LSDP „infocentras“ nesugeba suvokti jog idėjų sklaida pasąmonės lygmeniu ir operatyvus atsikirtimas oponentams yra išbandytas ir veiksmingas. Nors ir pastoviai oponentų spardoma bei tapšnojama, LSDP, bet nesugeba…suvokti ir deramai atsikirsti.

Kad būtų aiškiau apie kokius metodus kalbame, duosiu lietuvišką pavyzdį. Štai, tarkim kad ir Tapinas – tapinistinės-internetinės „žiniasklaidos“ prezidentinio lygmens pirmūnas Lietuvoje.

Efektyvaus tokios, tapinistinio stiliaus, „žinisklaidos“ poveikio esmė – paimti trupinėlį tiesos, sumaišyti su gniužulu reikiamos substancijos (dažniausia tai būna „informacinis“ purvas arba fekalijos) ir linksmos istorijos pavidalu paleisti kuo plačiau eterin. Ir tai, kaip rodo liūdnoka LSDP patirtis, puikiai suveikia. Nes poveikis nukreiptas  pasamonėn, o ji ir yra atsakinga už mūsų priimamus sprendimus, milžiniškas ir ilgalaikis.

Sąmonė, dažnu atveju,  tik pasąmonės tarnaitė, kuriai skirtas vaidmuo pateisinti jau priimtus sprendimus ar nudirbtus darbus…

Taigi, nenustebkit jei ne viską, sąmoningai bandydami mąstyt, ir suprasit, nes kreipiuosi į Jūsų pasąmonę, gerbiamieji.

Šį kartą apie įvairius bebrus ir elitinius socialdemokratus.

Pati sąvoka „ūsuotieji bebrai“, atsirado „tapinizmo lyrikoje“ neseniai, bet jau yra , galimai, jos apologeto, užpatentuota, todėl negaliu naudoti šio išsireiškimo savo istorijoje. Bet kad susieti su pirminiu šaltiniu ir pagerbti jo autorių, šiuos bebrus toliau vadinsiu „tapšnotaisiais bebrais“.  Tai skamba panašiai kaip ir pačio Tapino pavardė (labai gali būt, net turi bendrą šaknį), o ir, galimai, atitinka pačią tapinizmo paskirtį – tapšnoti. Ką reikškia žodis tapšnoti, klauskite nušalintojo prezidento Rolando, jei nerasit paaiškinimo Vikipedijoje.

Pradėkim nuo trijų palyginimui paimtų grupių : tapšnotųjų bebrų, socialdemokratų ir paprastųjų bebrų , galimybių studijos  ir, vėliau, pereikim prie palyginimo bei išvadų.

Ką gi sugeba „tapinistinės lyrikos“ apdainuotieji tapšnotieji bebrai. Iš tiesų jie sugeba daug ką. Jei tik turi ambicijų ir gerą vietą nomenklatūroje. Jie – Statytojai. Tarkim, gali pastatyt ne kokį bebro namelį, o kažką panašaus į valdovų rūmus, ar bent jau į Vijūnėlės dvarą. Jei su jais elgsitės draugiškai, tai gali jums atnešt delne, tarsi Napoleonai, tarsi aitvarai po skvernu ir „pastatyt“ tiesiog bufete ant stalo  kokį „Draugystės“ tipo viešbutį.

Na, yra visokių tapšnotųjų… Tie paprastesni irgi kažką gali pastatyt. Pavyzdžiui – butelį ir geros užkandos. Prieš medžioklę, po medžioklės ar vietoj jos. Bet nesileiskim į smulkmenas. Reziumuokim – ką gali iš tapšnotųjų išmokt socialdemokatai? Nežinau… Gal tik nuolankumo ir begalinio naivumo – tapšnuotuosius, dvokiančia substancija tapinistai tapšnoja per veidus, o šie tik nuolankiai šypsosi ir čepsėdami mėgaujasi tuo atvira burna – tarsi ant skruostų ir į žiotis jiems kristų dangiškoji mana..

Kita, mūsų nagrinėjama bebrų rūšis – paprastieji bebrai. Tiems, kam imponuoja moksliniai terminai, galit juos vadint „bebrus vulgaris“. Pliusas, panaudojus lotynų kalbą – atsiranda mums čia taip reikalingų sąsajų su liaudimi.

Paprastieji bebrai yra įdomūs tuo kad jie nėra prasti. Jie yra labai socialūs – gyvena tarsi kokie švedai-socialistai kolonijomis, dauge stato namelius. Ir, gerbiami infocentro vadovai, atkreipkit dėmesį – tie nameliai ne šiaip sau nameliai – tai būsteliai su dar viena rimta funkcija – užtvankos. Nes paprastieji bebrai nemėgsta šliaužoti veidu purve bei tapšnot viens kitą uodegomis bausdami save ir artimuosius už tai kad nėra vandens. Jie tiesiog stato užtvankas. Stato bei prižiūri jas nuolat – ne tik prieš sausrą, kai vandens visiems reikia. Vanduo bebrams tai tarsi rinkėjų balsai mums – socialdemokratams. Nes, negavę reikiamo kiekio balsų, mes ne tik tampame lūzeriais savo, kol kas dar,  išlikusio elektorato ir partiečių akyse. Mes vis artėjame prie tos ribos, kuri lems partijai gėdingą neparlamentinę ateitį ar net pakasynas.

Aš, kaip ir daugelis iš mūsų – lojalių LSDP narių, susirūpinęs tokiomis „perspektyvomis“ bandau, partiečių aktyvistų įpareigotas, padėti susivokti LSDP infocentro bei rinkimų štabo vadovams bei pateikiu, palengvinsiantį jiems sukurt savalaikę strategiją ir pradėt ją nedelsiant įgyvendint, situacijos vaizdą „iš šalies“ :

Įsivaizduokit, gerbiamieji, kad rinkėjų balsai mums yra tarsi bičiuliams bebrams vanduo, kurį pastarieji turi pastoviai kaupt užtvankoje ir palaikyt jo lygį visada, kad sausros metu, jo nepritrūktų bei netektų šliaužoti veidu purve bei tapšnotis uodegomis grumiantis dėl paskutinių gurkšnelių vandens ir purvo mišinio.

Ir įsivaizduokit kas nutiktų jei bebrai, tarsi socialdemokratai, panūdę gaut vandens (mes – balsų) – tris mėnesius prieš rinkimus, imtų statyt užtvanką tada kai sausra „ant nosies“ – upelyje vandens lygis jau krito vien dėl to kad tata, anksčiausiai pričiupęs spec. pažymas ir todėl aiškiaregiškai pajutęs artėjančią negandą, atbildėjo slėnin su kubilais – atginė botagėliu girdyt savo broilerių kaimenę, valstiečiai gi atstūmė buldozeriu besotes, zyliojančias dešinėn – kairėn karves, o kažkam vis dar nesibaigė agurkų sezonas – irgi semia vandenį rieškutėmis, kibirais ir  bidonais, raugimo rašalui gamint. Apie smulkesnius vandens vartotojus – samanės ar kitokių svaigalų liaudžiai gamintojus, kabinančius turtą brendžio dėžutėmis, jau nekalbu…

Pajunkit smegenines, įtempkit fantaziją, infocentro bei rinkimų štabo vadai ir vadukai – koks būtų bebrų veiklos rezultatas jei iki tol nebūtų jų kasdienio nuoseklaus užtvankos priežiūros darbo . Stebėkit bebrus ir mokykitės. Nes bebrai tokie pat viešpaties gyvuliukai, kaip ir mes patys, – jei sugeba paprastasis bebras, turėtų gebėt ir elitinis nomenklatūrinis socdemas, net jei pastarasis būtų infocentro ar rinkimų štabo vadovas ?

Jei būsit atidūs stebėdami, įminsit dar vieną svarbią paslaptį – kodėl užtvanka yra tvirta ir patikimai sulaiko vandenį. Bebrai,  savo neeilinių protinių gebėjimų dėka, nenaudoja užtvankos statybai perpuvusių nuo pat seimo įkūrimo netinkamoje aplinkoje laikytų  ir dėl to sušvinkusių, apkirmijusių, apgliaumijusių ar kitaip žiaurai pagedusių dvokiančių baslių, bestuburių smilgų, meldų ir senų pušų.

O kaip elgiasi mūsų bičiuliai socialdemokratai? Tikrai nesekame protingųjų gamtos brolių pavyzdžiu… Infocentro sudėtis iš vis nėra žinoma, bet išoriniai požymiai leidžia įtarti jog veikla vyksta – leidžiamas laikraštis, kurio popieriaus kokybė tikrai pagirtina – labai tinka prakuroms šaltojo sezono metu, elektroninis puslapis nuolat papildomas, komentarai peržiūrimi ir ištrinami beveik visais atvejais – visu 100 %. Tai džiugina. Mūsų politinius oponentus.

Rinkimų štabo veikla vyksta kaip visada – suintensyvėja kelis mėnesius prieš rinkimus. „Komanda“ vis iš tų pačių „senų – gerų“ veidų. Veikimo metodai irgi tie patys kaip kiekvienu priešrinkiminiu laikotarpiu. O rezultato tikimės vis kito – geresnio. Spragas bandom užkaišioti eurų banknotais… Paskutiniai rinkimai buvo ne išimtis  – apie pusė milijono eurų tam buvo panaudota. Seimo nario vieta mūsiškiams, turbūt,  „atsiėjo“ brangiausiai.

Taigi – gal jau pats laikas, mielieji LSDP sprendimų priėmikai, kol valstiečiai neišvaikė jūsų taip saugomų urėdijų, eiti pas garbiuosius urėdus, prašyt jų kad vestų  jus ir kolegas jūsų,  pas protinguosius „bebrus-vulgaris“, praktikon. Gal dar pavyks kažko, net ir būnant garbaus amžiaus, išmokt, pritaikyt savo darbuose ir LSDP vėl suklestės. Kaip kad žada mūsų naujasis vadas?

Štai tokia linksmai pozityvia gaida ir norėčiau baigt.

Geriausi linkėjimai visiems. Ačiū palaikytojams. Ypač tiems, nepagailėjusiems aplodismentų konferencijos metu. Nustebinot ir, neslėpsiu, pradžiuginot. Viešas įvertinimas, dažnai būna vienintelis atlygis partiečiams aktyvistams, veikiantiems mūsų visų LSDP, o ir visos Lietuvos geresnės ateities vardan.

 

Socialdemokratas

Dinas Kačinskas

 

3 komentarai

  1. Išgirdau labai talentingas gaidas, kurios verčia tikėti LSDP perspektyva. O ji jau smarkiai prigesusi buvo. Ačiū, Dinai.

  2. Bebrai. Ir drąsūs žasinai.Jauni dažniausiai. O per vidurį nėra gudrių vilkų gaujos, kurie strateguotų. Reikia tęsti kas mėnesį tokį Orvelo apžvalginį straipsnį.

  3. Dėkui, Dinai, už drąsų straipsnį.

Palikite Komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *